Get Your Free Goodie Box here

Ortodoxie, postcomunism si neoliberalism. O critica teologico-politica by Catalin Raiu - HTML preview

PLEASE NOTE: This is an HTML preview only and some elements such as links or page numbers may be incorrect.
Download the book in PDF, ePub, Kindle for a complete version.

index-1_1.jpg

index-1_2.png

DEMOCRAÞIA CREŞTINÃ

Serie coordonatã de

Mihail Neamþu ºi Adrian Papahagi

în parteneriat cu

index-2_1.jpg

CÃTÃLIN VALENTIN RAIU (n. 1984) este doctorand al Cãtãlin Raiu

Facultãþii de Ştiinþe Politice a Universitãþii din Bucureşti, sub coordonarea prof. univ. dr. Daniel Barbu şi absolvent de studii universitare în cadrul Facultãþii de Teologie Ortodoxã (licenþã şi masterat) şi în cadrul Facultãþii de Ştiinþe Politice (masterat) ale Universitãþii din Bucureşti. A efectuat un stagiu de cercetare la Universitatea din Nottingham (Marea Britanie) sub îndrumarea prof. univ. dr. John Milbank, în perioada no -

iembrie 2010 – mai 2011. Din anul 2007, lucreazã la Centrul de Presã „Basilica“ al Patriarhiei Române, activând ca redac-ORTODOXIE,

tor media la TV Trinitas, Radio Trinitas şi Ziarul Lumina.

Din 2011, este colaborator al Academiei de Studii Economice din Bucureşti la disciplinele Politice Publice şi Instituþii şi POSTCOMUNISM

Politici Europene.

A publicat mai multe studii în domeniul ştiinþelor sociale în reviste de specialitate, precum Arhivele totalitarismului, ŞI NEOLIBERALISM

Sfera politicii, Studia Politica şi Romanian Political Science Review.

O criticã teologico-politicã

Bucureºti, 2012

În seria „Democraþia creºtinã“ au mai apãrut:

Teodor Baconschi, Creºtinism ºi democraþie (2010) Mihail Neamþu, Zeitgeist: tipare culturale şi conflicte ideologice (2010) Democraþia creºtinã. Fundamente ºi model politic (2011) Cãtãlin Avramescu, Era zgomotului. Despre politicã, discernãmânt ºi arta convieþuirii (2011)

Soþiei mele Laura

Editor: GRIGORE ARSENE

Redactor ºi tehnoredactor: MIHNEA GAFIÞA

CURTEA VECHE PUBLISHING

Str. Aurel Vlaicu 35, Bucureºti

Tel.: 021-2224765 / 021-2225726

Fax: 021-2231688

Internet: www.curteaveche.ro

e-mail: redactie@curteaveche.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României RAIU, CÃTÃLIN

Ortodoxie, postcomunism şi neoliberalism : o criticã teologico-politicã /

Cãtãlin Raiu. – Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2012

ISBN 978-606-588-314-7