Aariya Maayai (Tamil Edition) by Aringnar Anna - HTML preview

PLEASE NOTE: This is an HTML preview only and some elements such as links or page numbers may be incorrect.
Download the book in PDF, ePub, Kindle for a complete version.

Image 1

Image 2

அ ஞ அ

ணா

ஆ ய மாைய

த ழக அரசா தைடெச ய ப ட

ைர

“ஆ ய மாைய” எ

, நா பல

சமய க ேல எ

ய க

ைரகைள ெதா

,

இன எ

பா ப

ஆ றல ஞ க

ஆரா

ைரகைள ர

ெவ

ட ப

ற ,

ேம ேகா க

பல

தர ப

ளன.

ேமய

ஷய

ள க மா ற

.

ச ேதக கைள

ேபா க

,

மா றா

ைரக

ைர

தர

ெப

பய ப

ேற .

ேப சாள

ேப பகா யாக இ

.

- .எ

.அ

ணா ைர

ஆ ய மாைய

ேபராைச ெப

தைகேய ேபா

!

ேபசநா இர

ைடயா ேபா

!

ேபா

!

தாச த தைலவா ேபா

!

வ சக ேவ ேத ேபா

!

வ கண நாதா ேபா

!

ெகா ைம ணாளா ேபா

!

ேகாைழேய ேபா

, ேபா

!

பய ெகா

பரமா ேபா

!

ப ேமாச

வா ேபா

!

வா ேபா

!

ந ேய ேபா

!

ைத க ேறா ேபா

!

உய அ

உண ேவா ேபா

!

எ இன ெக

ேதா ேபா

!

லா ேகேட ேபா

!

இைர, இேதா ேபா

! ேபா

!

ேன ேபா

! ேபா

!

இ த ேபா

பா,

ைமயானதாக இ

றேத! இத

ெபா

ள க

ைலேய! ேபராைச

வ சக

,

ற மான

ேக பய

ண ைடேயாைர

ேபா

மைடைமய ேறா?

டேவ

யைத ெதா

வ அ

ைடைமயா ேமா? ேதைள

ேதவென

, பா ைப பரமென

, ந ைய நாதேன எ

,

ைய

ய வாென

,

றாேர!

ேயா

நயவ சகைர - நா இர

ைடயாைர, நாவார வா

றாேய ேபா

ேபா

, இ எ ன பரதா? எ

ேக ப , அ ப . அ ேய

அைறவத ல ஐய

! நம இன

உ ளனேர.

மன பா ைம

, பர த பாச

, க

த உ ள

, க ைண

ெவ ள

ெகா

‘ச

ர க ’

அவ க

சதாகால

,

ஆ யைர

ேபா

வா

றா கள லவா?

அவ க

ேபா

ெதா

க யாண

ண கைள அ

ேதா

ைர

ளன , அ ேய ைடய ேவைல, அவ ைற ெதா

பா

பன ப த க நட

‘ேபா

ேபா

’ ட இைண

,

அவசர

ேல அகவலா

ட த த தா ! நா ஆ யைர

ேபா ற

ைல, ேபா

ைல! அ ேபாலேவ நா

அவ கைள ஏச

ைல; ஏ

ப உ கைள ஏ ட

இ ைல. ற

ய ஏசைல எ

ேற .

அ ரகார ைத அ

அ ப க ‘ஏ

டா பரதா!

எ காரண ப

, எ த ஆதார

ேதவைர நயவ சகெர

நா த மாறா

றா , ப ேமாச கார எ

பத ற ேப

றா ,

பல பல

றா , பாப

ைடைய

றா . பா ,

ெரௗரவா நரக

உழ வா , ேபா எ

பா . உ க

ேற ;

றல ல. நா ெதா

ட இ பா; ப ென

நா க

, பட

தா ஓ பா

. அதைன நா இ

ெவ

ேற . சர

ைடயத ல! இ லாதைத, எ

வ ம ல!

ெமா

ைற இ ேபாேத ேபா

பா ர ைத

க ப

களா? ச . இேதா பா

க .

ல ஆ

ெசா க !!

Avarice, Ambition, Cunning, Wily, Doubletongued Servile, Insinuating, Injustice, Fraud, Dishonest, Oppression, Intrigue.

இ , இ த ஆ

ல ெசா க

எ ன ெபா

எ பைத அகரா

உத ெகா

பா

க , ற , நா

ேபா

பா ர ச யா,

ைக ப

ேனனா, தவறா? எ ப ப

ேயா

க .

ேதாழ கேள! இ தைகய பத களா , ஆ யைர அ

றா ,

பா எ

அ ஞ . இ ற ல; ேந ற ல; டா ட நாய

ேக ட ல; வ

வாத ந சர க

ததால ல; க

ணார க

டைத

தார உண

, நாவார உைர தா 1807இ .

“Hindu Manners Customs and Ceremonies” எ ற

Abbe

J.A. Dubois எ பவரா , 1807-ஆ ஆ

ெவ

ட ப ட . அ ேல,

பா

பனைர அவ இ வ

ண அ

றா . ஆ ய இன

இய ைப,

க ெத வாக

றா ! இ

த இய

ைடய

இன ைத தா , இ

த ழ

பல ெதா

றன ; உய

ஜா எ

உைர

றன . ‘சா ’ எ

சா

றன . எ ேன

அவ த ைல.

பா, ெர

பா

. இ

மா 150 ஆ

தா க

த உ

ைமைய எ

ைவ தா . அ ேல,

பா

பன

அவ

ைக ேல,

அவ

ரேயா

பத கைளேய

நா

ேபா

பா ரமா

கா

ேன . ‘அவ

ள தவறான ; காமாைல க

ைடயவ

அவ ’ எ

யா

யா . ஈ

லாத “இ

” ப

ைக,

பா

ைர த

ற . அ ம

மா? அ

அ பா

யா

ய அேத

ைல ேலேய இ

ம க இ

உ ளன எ

“இ

” எ

.

ஆ ய

யாேரா ஓ அேயா

யைன, எ ேறா ஒ நா அ த

ெவ நா

கார

ெபா

பைடயாக

க வ

மடைமய ேறா? எ நா

, எ த இன

அேயா

ய க ல

ப ; அத காக அ த இனேம அ தைகய இய

ைடய எ

இய பலாமா? இ

ைறயா? அழகா? எ

ேக ப

ல !

ைறயாகா எ

நா

ைற

ேற . அழக ல எ

தடைவ ேவ

மா

ெசா

ேற . ஓ ஆ

ெக ட ண ைத

ஆதாரமாக ெகா

, அ த ஆ எ த இன தவேரா, அ த

இன ைதேய அ

ற சா

உ ளா

வ , மடைமதா .

ஆனா , ஆ

பா,

ப ஆ

க இ

உல னா ; நா

னா ; ம க

அ றாட வா

ைக ைன

கவ

தா . ஆ ய இன

இய

ைன, உ ள உ ளவா க

றேக, ஏ

னா .

ச , ஆ

பா ெர

பா

; அவ ரா

ெமா

ேல

பா . அைத ஆ

லமா

யவ க

டாேதா?

சாகச

த க ேக ப . ஆ

பா

ெர

ைல,

லமா

யவ H.K.

சாம எ

ல தா . ஆனா ,

அதைன ேம பா ைவ ெச தவேரா, C.V.

சா ஐய எ

ரேர! தவ இ

, அவரா

மா இ

பா ? ஆகேவ? ஆ

பா, ஆ யைர ந

ேத இ ஙன அ

றா . ஆ ய

மாைய

அவ

ெசா காத காரண தா , உ ள உ ளப

த . அ சைன ட க

அ ப கேள! அவ

வாசக க

க லவ

ைன ேக

!

“ேபராைச எ ப அ த பா

பன இன தவ ஒ ெவா வ

இய

; எனேவ, அவ க ேவதா

க ேபா ற ர

ைல

வாழ

ைல!”

இ ஆ

பா

வாசக . இ

இ ேல

ைம

தைல உல அ

. மாயாேவத ேப

ச கரா சா க ,

ெபா ப ல

சவா

ெச வ

தாேன

நட

ற !

ேவதா த

,

,

, ைவபவ மாக கா

பைத

காண

ைலயா? இைத தா ஆ

பா அ ேற

னா .

ர , நயவ சக , இர ைட நா

, ப

த யன அவ க ட இய ைகயாகேவ இ

றன. எ ப யாவ

அரச கைள அ

பத ெப வேத அவ க ேநா க எ

, ஆ

றா . இத

ச த அேனக சா

ற .

ராண

இ காசகால ம ன க

க ட

வ க ட

, பயப

வாச

நட

ெகா

டன ;

தம

ைய

கா

ைகயாக த தன ; அவ க எ ேக டா

வழ

ன ;

அவ க காலா

ட ேவைலைய தைலயா ெச தன எ ெற லா

ேறா .

ச தகால

ம ன க ட

ச மா க

,

ஐய ,

ஐய கா க

, வா களாக

, ம

களாக

வாழ தன . இேதா

தா

யா

வா ? ச . . .ஐய தாேன.

பேரடா ேல

T.V.

ணம சா ,

ேமவா ேல,

ச .

ஜயராகவா சா எ

தா ப

ய காண

. நம மாகாண

கா

ெச ரட யாக இ

, இ

ஆேலாசகராக இ

பவ , ஒ

S.V. இராம

ஐய தா ! நம மாகாண

த ம

யாக

தவ , ஓ இராஜேகாபாலா சா யா தா ! நம மாகாண ச ட

ணராக, அ வேக ெஜனரலாக இ

பவ , ஒ ச அ லா

ஐய தா ! ஆ

பா 1807-இ

ய , இ

ர ய ச

ைமயாக, உ ள ைக ெந

க யாக – அ வ ல ெபா

தமான

வாசக - ைக

ணாக இ

ற எ

ேவ . அ தா

ெபா

தமான உபமான !

அ கால

ம ன கைள அ

பத ெப ற

ற அ

,

ேமாச , அேயா

ய தன , ெகா ைம த யன

ய ஆ ய

, ஆ

பா எ

றா .

வ ேல, கலக

வ ேல அவ க ைகேத

தவ க எ

றா . இ லாமலா

கலக ைதேய கா யமாக ெகா

ட ஒ ேதவ உ

எ ற கைதைய

ைவ

க ஆ ய மன இட த த ? நாரதைர ெதா

ப த

காம

கள லவா அவ க ! எ ேக ேபா

அ த பல ! நம

இன

தைல ேல வ

ற !

றைமசா க

எ பத காக

பா

பனைர

பா

ப க

பத

அம

ன எ ப ம

ம ல; ம ற ம க ட உய ஜா

ெப ைம ேப அவ கைள க

“ச

”ைய ஆ ய

ெப

பதா , அவ கைள ேவைல ேல இ

க ெச தா சாதாரண

ம க

ச ைள இரா எ பத காகேவ ேவ த க ேவ யைர

ேவ

ன எ ற உ

ைமைய

பா எ

றா . இ

ஒ ப

ேல ஆ

யராக இ

, ேமா ச ேலாக தரகராக

,

பவனாக இ

அவ க ட

நம

இன தவ எ வள அட

உ ளன எ பைத பா

க !

பா

பனைர ப

காேத! அ ‘மகா பாவ ’ எ

மன பா ைம இ

ற . இ வள

அவ க அசகாய

ரர ல,

அவ க

ைடயா .

ேகாைழ

உ ள

பைட தவ க அவ க எ

,

பா

றா . பைட எ றா

ெதாைட ந

ட , பைட ரைர அட

ைவ

எதனா ?

ஆ ய

மாைய ேல,

இன

ம க

ட பதனால ேறா? ஆ

பா ேபா ற அ ஞ க ஆ ய

ைன

பா ேபா ற அ ஞ க ஆ ய

ைன எ

பைத, ந

ைல

ேயா

பவ ஆ யைர ேபா

வா வாரா? எ

ேக

ேற .

“அ னா வா ேவ

ட ைன ந

பா

பன

க ேபால தா

தைலய ம ற

ெந மைல நாட

த மாேவ!”

(ஐ

)

“அ மா, அவ ,

ைர ேத வ

றா ெக

ரமாக!”

“யார , வ வ ?”

“ெப ய மைலக

த நா ைட ைடய தைலவ ப

ேத வ

றா .”

“ச அ ெல ன ய

கா

றா ?”

“அ த

ைர, தைலைய அைச

ெகா

றேத, அ

ேவ

ைகயாக இ

த மா!”

“அ ெல ன ேவ

ைக! மகா ேவ

ைக”

ைர தைலைய அைச

ேபா ெகா தாக இ

டேவ

தா

ற . அைத பா

தா ,

டா ற .”

ைர

தைல ேல

ஆ னா ,

வர காரண

எ ன ?”

“ஏன மா! நம ஊ ேல உ ள பா

பன தைல

,

அவ க நட

ேபா

தா

றேத, அைத ேபால இ ைலயா

அ த கா

? அதனா தா , என

டா

!”

“ேபா

கா !”

வ ேய ெச

றா

ைர

ர !

ைர தைலயைச க

அத

ற . இைத க

ற ேதா

பா

பன

ைன

ற , நைக

றா ! க

டைத

ெகா

ைத

தைல

றா . பழ த ழக

ேல, இ க

ெகா

ட க ைதேய, ேமேல

ப , ஐ

ள . எ

ய ம ல! ஈேரா

சர

ம ல!

ஒ கால இ

த ! த ழ க ஆ யைர, நைக

நடமா

உ வ களாக க

ய கால , ஆ ய இன ேவ எ ற

ண ம கா

த கால . ஆ ய ைத ேக

தாக க

கால !

இ ேறா,

ஆ யைர

ேபா ற

ைம,

ஆசார

டான , ேநம

ைட, ைஜ ன கார , நைட ைட பாவைன

பேத த ழ

ல ைத

,

லா

ய ைத

எ ற

தவறான க

தைழ

ற ! கால

ைள க ெச த

இ த க

பட

பதாேலேய, நாச ந சர க இ

நடமா

த ழ ச தாய ைத

றன!

ஆ ய கலா சார ேவ ;

ரா ட கலா சார ேவ எ ப

, ஆரா

யாள க ெத வாகேவ

ளன , ெஜ ம

ஆரா

யாள கேள

ஆ ய நாக க , ெமா , கைல

ஆ யவ

ைன வானளாவ

கழ தன . மா

ல எ

ெஜ மா ய , இ ப

ேல ஈ ப டேபா இ

அ ரகார ஆன த

தா

! “ேவத ,

எ பவ

ேமனா டா எ வள

றன பா ! எம க எ

பர ட ேக

! எ

ேப ன ,

தன , ஆ

யா ேபால, ஆ ய இன

இய

ைன

றாம ,

கழ

ேப ய ெஜ ம ஆரா

யாள க

ைன ெபா

ய ஆரா

யாள க ேதா றலா ன .

யா ேலேய

நாக க ைத

யவ க

ஆ ய க தா எ ற ெபா

ைர ஒ ய கால

த . ஆ ய

ைண

க பழ கால ெதா

இ ேக வளமான ஒ நாக க

த உ

ைமைய, உல உணர நா களா ன. ப

ைட

த ழ

வா

. பா ப ட

, ர ச

, கைல கைறயான

,

ைல ைல த , ஆ ய

றவா ேந

ட அவ தா எ

ைமைய உல த ேல ெத

ெகா ள

ைல.

யாைவ ஆ ய வ

தெம

, இ

ய நாக க ைதேய

ஆ ய நாக க எ

ெமா

உல

ட த . ேபரா

ச .ஜா

மா ஷ

ரா ட

கைள

ஆரா

யேபா தா , ேமனா டா

த கைற

மா

.

ற ஆ ய ,

ரா ட நாக க ைத எ வள பா ப

எ ற ஆரா

வரலா

. இய ைக இ ப ைத க

, ர ைத

வண

, அற ைத ஓ

வா

த ரா ட ைடேய, க

கைதகைள

ேகாைழ தன ைத வள

தவ ஆ யேர எ ப

, ஆ ய

ேகா பா க

கா

ரா ட

ைற ேலேய

ஆ வ ெகா

தா கேள ய லாம , க

லனா£த

,

எ டாத

, வாத

படாத

, ர ய ச ரமாண

வராத மான ெகா ைகக ேல

ட க

ைல எ ப

,

ற ஆரா

யா களா

ள க ப ட . ஆனா , இைவ யா

ேரத

சாரைணயாக

க த ப டேதய லாம ,

இன

யாக உபேயா

க பட

ைல.

சாதாரண க

ெபா அ

அ க பரவாத

ரா ட

ச தாய

ைடேய,

ய ஆரா

க பரவ வ இ லாம ேபா

ட . ஆகேவதா , ஆ ய அ ைவ த வ , ரா ட ரைர

வள

ப எ ற ந க

ம ந இன தவ ைடேய க

ைல;

ேக

ற தவ க

,

ஆரா

வச

ைற தவ க

மாவ , இ த ைறக ேல ச

உைழ பா களானா ,

ரா ட இன உ ய வ உ

. இ ைலேய உல ேல பல

இன க பா ப

மைற

ேபான ேபால, ஒ கால

ேல உலக

க வா

த ரா ட இன

ேததா ேபா

! எ த இன

தன ப

ைப இழ

, ப

ைடய ெப ைமைய மற

அைட கல

றேதா அ த இன அ

அவசர

அவசரமாக நட

ற எ

தா ெபா

.

“எைமந

வா என எ

க ேகா

இ டைழ தா

ெதாேட ”

இன எ

ேய உ வான ேபா

ந க ஞ கனக

ன (பார தாச ) பா

றா ! ெதாேட எ

, உ

ஆேவச

ர அ த பத உ

உ ள

ெகா

ெவ

ற ! எ

அ ைமயாக

மா ேட , ேகா த

றா . ேகா

பா -ப

ைவர க க , நவர

ய , எைத ேகா யாக

எ ேர ைவ தா

ச ேய, உ

ட தா அ வ

யாக மா ேட

றா . ேகா எ ற பத

ட , ேவ ெபா ைள

எ பத ைத

அவ இைண தா

ைல! ஏ ? இ ன

ெபா

டா , ச , ேவ ெபா

ேகா

ேற

ேக க இட

ட லவா? ேகா பா த

ேற எ

றா ; த ழ ேவ

ேட எ

றா ; உடேன

ள எ

ேகா வராக த

ேற எ

றலாம லவா?

அ த ேபர ேப

ேக க இட ெகா

ைல. எ வாகேவ

ம யா. ேகா

தா

ேவ

டா எ

வாக

றா . ‘ெதாேட ’ எ

ய ேல, ைக னா ெதாேட

எ ற ெபா

ேநா

ற . இ ேபா ம

ைற

பா

அ த க ைதைய.

“எைம ந

வா என எ

க ேகா

இ டைழ தா

ெதாேட .”

இ த உண

,

யநல ைத ப

ைன

இ லாத மன பா ைம

சபல

இட ெகா

காத

த ைம

, ர

ேகா ஈ

க த ழ

மா

ேநேர

ட ப டா

, எ

ெவ ல

யாேத! எ ேக கா

ேறா அ த

ைய? எவ ட ேக

ேறா இ தைகய ர ேப

ைன?

‘நம ெக ன’ எ

யநல க

, ‘ந மா ஆ மா!’

ேப

ெதாைட ந

‘ஏ

’ எ

ெசா

ேகாைழக

, ‘என

ைல’ எ

காக

ேகாட க

ம த ழக

ேல உலவ கா

ேறா !

“மான ெமா ேற ந வா ெவன ெகா

வா

த எ மறேவ த

ைனக அ ல , அவ வ வ ேதா

க த

மா த !”

எ ற ர ழ க , எ

த ழ மைனேதா

ேக

றேதா? எ ைறய

ன த ழ உ ள இ த ைல ெப

றேதா? அ ேற ஆ ய , கனக

சயைன க ெல

க ைவ த ேசர மர ன

த ழரா ன ;

இ நம கைட நடவா எ ப ெத

ப ெல லா ெத ய கா

ப ! ப

வ ! பைகவைர அ

ெக

தத

ேபா

அட

வரலாேற ஆ ய

ைடயா . ெப ய ேபா க ேல, அவ க

ைடய

ெபய

ச ப த ப டேத

ைடயா .

ராண

இ காச க ேல

நைடெப றதாக ற ப

ேபா க , ெவ

எ ற ேபா

,

ர தா ெவ

ைட ததாக கைத ைடயா . ேவ

யா

ெவ

, பரம அ ளா பல , மாய அ

ர களால எ

ேதா றா

தா இ

.

ரா ட வரலா க ேலா,

ரேம

த ட

ெப

! ஆ ய இன ேபா

க ஈ

ைல;

ெக டேபா தா ஆ ய

ெகா ட வள

!

ேபாைத ஏ யவ , க த

ேயா, கா

பதாேலா ேழ

வா . ஆ ய

,

ரா ட இன

ைடேய க

ேல ேபாைத

ட ெச

ற ேழ உ

டன . ரா ட ஆ ய

ர தா

த பட

ைல.

ஆ ய

ைன

தா

ைமதா

யாவா . ேசா

தா .

டா . இ த

ம ைத

உணராதா த ழ வரலா அ யாதாேர.

‘ஐய

! இ ேபா

வண

உ வார க ஆ ய

க பைன எ

ேவாைர. ேமதா கெள

த ைம எ

ெகா

ள த ழ க , ந

ைல; ைநயா

ெச

றன !

எத ெக

தா

ஆ ய

, ஆ ய ச , ர

கசட க

றா க ’ எ

இ த ேமதா க

றன . மைழயா மைழ!

மைழ ந ைம எ ன ெச

? எ

எ ைம

ைல. அத

நடவ

ைக, அத ைடய ைன ைப நம

கா

ற . த ழ ேல

த ேதால உள , நா கா

ரா

க ேல எ ைம இ

தைல

ேபால! ணான மன ரா

யா ல , இ ேபால ஆ ய - ரா ட

என த

றன எ

ஏமா க

, எ தைன ஏ கைள

கா

னா

ைல.

யம யாைத கார க

தா ,

ஆ ய

ணான

ேவஷ

ற எ

றா க .

யம யாைத

இய க

ச ப தேம

இ லாத,

ைற ேல

ஈ ப

ேபரா

ய க

ைர

, எ ன

ற ற

?

ஆ ய , த க

ைடய க

கைள

கட

கைதகைள

ேபா , அ

இைவ ெபா

மா? ஆரா

ெகா

மா? எ பன பற

கவைலேய ெகா ள

ைல. ஆ

ைட,

அ ைம

காரண

ெகா

பாேனா?

ழ ைதைய

ர ட

ழவ க ஐ

ணைன ப

ஆ காலைன ப

கைத

ேபா ,

ழ ைதக

ட ேக

வா ெபா

ெகா

ேமய

, ‘தா தா, இைத நா ந ப

யா ’ எ

டா? ழ ைத ப வ , ம தம ச தாய

தேபா

தா , இ ேதவ ,

ன மாதா மைழ மாகா ,

கட

என

கட

கைதக க

ட ப டன. உல ேல இ ேபால ேதா

கைதக , அ

ப வ ைத அவ ேயா ெப ற

மைறயலா ன!

ஆனா , இ

, ஆ ய அ த நா ஆபாச ைத இ

டா

யாக ைவ

ெகா

ப ட அேத க

கைள

ம க ைட

பர

வைதேய

த க

ைழ பாக

ைவ

ெகா

ளன . அதனாேலேய, அ

யேம ஞானெம

,

பைத இ ைலெய

வேத ேவதா தெம

, இ லாதைத

ந ப ெச வேத மா

கெம

ேபா

க ப

ட . அ

வா பவ , ேபாைத

டா எ

ரச க

வானா?

ம ற

ம க

ெத யாத

த க

ெத

ெம

ம றவ களா சா

யாதைத தா க சா

ெம

பவைன, ஆரா

ைடேயா அவ ஒ ர ட எ

வ ; ஆரா

றன றாேரா, ‘அ ப யா!’ எ

ஆ ச ய தா

வா

ள க

ேக ப , ைக

வ !

இ த

ைற ேல, ஆ ய , த ழ ேல த

, அ

அ றவ கைள

ப ெகா

ட .

ராேவச ெகா

ேவ ைகயான

, ச

ேல -

ேல -

டா

சாக தாேன ேவ

!

ைவய எ

தா

, எம

க இ ைல

ேபா

மற த ழ

, ஆ ய மத ப

ேல

தா அ

, ஆ ற , ஆ

ைம, மான எ

கைள இழ க

ேவ

ேந

ட ! “இ

யா

ஆ ய ஆ

” எ ெறா

ஹாவ

(Havell) எ பவ எ

ளா . அ ேல “மத சட

கைள

ெச

ேரா த ெதா

ேல, ராமண க ஏகேபாக உ ைம

ெப றன .

இதனா

ைழ க

,

ஆபாசமான

கா

ரா

தனமான

டந

ைககைள பர ப

த .

ர தா ஆகாத ஒ

ைல! ேபா

ெஜயேமா அபெஜயேமா

உ சாடன தாேல

சா

!

சம தான க

வாைய அட

, இ மைல

, சைட

வள த

, எத கானா

ச ேய, ம

ர தா பல உ

!

க மா

டான க ேல, ரமாத கா யேமா, அ ப ஷயேமா எத

அ த ம

ர அவ ய ேதைவ எ

ஆ ய

ைவ தன ” எ

றா .

இவ

ஈேரா

வா யா?

ெப யா

டரா?

யம யாைத

ரசாரகரா? ஏ ர

ைழ க “ம

ர ” எ ற மய க ெமா

ேப

பா

பன

வா

தன

எ பைத

றா ?

‘ஆ ய

மாைய’ ேல

ந மவ

“ வஜ ” ெதா

த ழ க இ த

ஆரா

யாள

டன ைத ப

ேயா

க டாதா? “ேவதகால

த ெகா

ஆ ய க அ

வ த யாக

ராமண

,

ம றவைர

ெகா ைம ப

,

ஏமா ற

யாக

உபேயாக ப ட ” எ

ஹாவ எ

றா . ம

ர , யாக

எ பைவ பா

பன ர

இய க தா

ேகாப ெகா

“தாச க ” இ த ஆரா

கார

உைர ேக ட

றகாவ த க

ைத மா

ெகா ள

டாதா?

‘ஆ ய ஆ

,’ ஒ

ர ட

ட ெவ ைள இன

னைர

வா

ைவ த வரலாேறயா

. இ ைல எ பத

தாவ

ஆதார ேத

கா ட, யாராவ

வ வா களா எ

ேக

ேற !

“க

,

அைல

உ மன

ேல

அைலேமா ட ெச

அழ ட

த , உ

ைம ேல

நைர த !

தைல

ேகா

,

அவ

ைடய

ைக

, உ காம

கல

உன

மய க

ற !

‘வதனேம ச

பேமா, மல

த சேராஜேமா’ எ

பா

றாேய, ச

சபல ைத ஒ

அ த க ைத உ

ேநா

! ந ல இர த

லாததா ெவ

, கால

ற க

ைற த கா க

கர

னா கச

ேமாச

, அைத

மா ற அவ அ

ேவஷ

லனா

!

அ த

ேல ெசா

றா . அ ல

ெமா ! வைல

சாகச ; அைத க

ஏமா

றா ! உ வா ைவ வைள

ட அவ

அ வ

றா ! உ அ ைவ அ

அைண

ேல ஆன த கா

றா ! உ ப

ைன பாழா

பா ைவைய, பா எ

பக

றா ! அ த ேம

பளபள

,

ெவ

ேம

! அ த

னைக க தா

மன , ஓ எ மைல!

அவ ஓ நடமா

நாச ! உன

ேவ

டாம பா அவ ட பாச !

உ ைன ெக

ேம அ த காச !” - எ

ெவ ேவஷ தா

வேயா க ைத மைற

ெகா

, வ சைன ட ேப

ைதயா

தன வ சக ைத ெவ

ெத யெவா டாம ெச

, நைக க

கா

நாச ைத ஊ

நா

ட ேநச ெகா

ேவக ழ

,

காம பரவசனா

ள த ேதாழ

ெகடாதவ

றா !

‘அன க அ பாேல அ ப ேட ! அவ டேம ெச

, அத

ேட !’ எ

, கா கனா

ட அவ , “ேபாடா

உலகம யாத உ ம தா! எ னடா க

டா , அ த எ

ைடயா

இ ெசா

ைவைய

, ம ர த

மா

ைப

, ம சேம

ெகா

ப சபான

ைத

ற ைத

, அ பவ

லாத

அபா

யசா ! நா ெப

இ ப ைத

பெம

றா !

லைவ ெந

ெபன ந

றா ; ெத றைல ேத க எ

றா ; க ைய ைக

ைர

றா ; காதைல கான எ

ெசா

றா ; உ லாச ைத உ பாதெம

உைர

றா ;

ைலைய

ெளன ெமா

றா ;

டேன ேபா! ேபா! நா ெப ற இ ப

ெப

ன , நா ெகா

ட அ

உன ெக ப ற

?” எ

கைர

காக ைத க

ைர

காைல மல

தேத, எ

உல

தேத! எ

கவைல ப

றா . அவ ைடய ெவ

அ ப இ

ற !

ெக

பவைள, அவ ெகா

ைடயா எ

றா ! அவைள த

பைன ைநயா

ெச

றா !

ஆனா ,

த ைவ

ய ெச

ர ெகா

,

ப ப ைத ெகா

பய

, கஷாய கா

ெகா

பய

லாத க

கவைல ெகா

, ‘க

வைரயா ,

வைர

அவைரயா , அவைர கைரேபாலா

டேத, ஐேயா! நா எ ன

ெச ேவ ? க

மா

ைரயா

யா . க

ேய இ

ைண’ எ

ேபா தா , கா க கல

, ைக

கத , “க

யா”

ேக

‘க

ட அ

ெசா னாேய ந

பா, கடச

நா ேக ேட

ைலேய! க

டவ ஏ

ைலெப ேறேன! க

றவா ெக ேடேன!’ எ

(

ய ந

பைன க

அ வா .

அ ேபால தா ஆ ய தன

தான ெசா ப ைத மைற க

சா

ர ேபா ைவ த

ெகா

வ சக ைத ேவஷ தா

ெவ

ெத யெவா டா த

, நாச ைத ந இன

நைக க

ட ஊ

ற ! அ த ந

ைன உ

ணா

யம யாைத கார கைள, ஆ ய மாைய ேல ெசா

அ ப க ஏ

றன ! ஏளன ேப

றன ! ஆ ய தா

டா

அ த சமய

ேல, ‘ .ம. கார ெசா ன

ச யாக தாேன ேபா

! அ

அவைன ைநயா

ெச ேதா ! இேதா

இஅ

ஆ ய

கா ய ைத க

ேடாேம!’ எ

ஒ நா

தா ரேவ

.

மாணவ க மன

ப ய ேவ

ய ச த ஆதார க

ேழ தர ப

ளன. த ழ எ ற இன உண

ள ஆ

ய க .

இ த ஆதார கைள

இைவேபா ற ேவ ஆதார கைள

, த

மாணவ க

ெத ய

ெச ய

ேவ

.

இ ைறய

ைலய க ேல ெப

பா

ஆ யேர

ரதா களாக இ

பதா ,

ைம மைற ற . இ ேபா தா , த

மாணவ ைடேய

ஏ ப

ற .

பரவ

,

அ க

,

ஆ நா க

இ வைர ஆ ய ெச த அ

ய ைத வா ப க

உணர

ெச ய ேவ

.

ஆ ய

யா

ைல எ ன? ஆ ய ைறயா

ரா ட

ேந

த அவ , ரா ட க எ

த வரலா , அவ க

வா

ைக

ைல இவ ைற ப

ைடய ஆராய

காலவைரயைற ட ,

ேழ

கா ட ப

ற .

இைவ,

ரா

யரான ேதாழ P.T.

வாச அ ய கா அவ களா

எ த ப

, 1923இ ப

க ப

ள . “இ

ய ச

ர ”

த பாக

ற ப

ள ஷய க .

. .5000 வைர இ

யா

ைல:

“ஆ ய பர வத

, இ

யா

நா

வ ண ேபத க

ைடயா.

மண ஷய

ஆ ய க

ய ஞ

ைற

க பட

ைல, வட இ

யா

ேபச ப ட பாைஷக

ெகா ச ெகா சமாக சம

கட வா

யதானா

ெத

யா சம

அ ைம பட

ைல. இ

யா

ஆர ப

கால

ேப வ த

பாைஷ

இ ேபா

ேகாதாவ ,

வ க ,

சாக ப

த ய இட க

அ க க

லாத

ம க ேப

பாைஷயாக இ

க ேவ

. அத ைடய நாக க

உ வ தா த

எ ப .”

கால - . . 5000 த 3000 வைர.

“சம

த இ

யா

க ெச

பாைஷ

இ த

நா

ைடய

வா

ைகைய

டலா . அ கால

நா வைக ல (

ைல, ெந த ,

ம த ,

) ம கேள வா

தா க .

, ெத

யா

ேய யவ க தா ( ரா ட ), சா

ய (த ெபா

ஈரா

என ப

ரேதச க ) நாக க

ஆ க

தா க எ

பல

பாஷா ப

த க

ைன

றா க .

ேரத ைத எ

வழ க ,

ஆ ய பர யத

ற ஏ ப ட . அ ம க (ஆ யர லாதா ) இமய

த ம வைர

,

(ந )

த ர ம

ரா (ந )

வைர

பர

ட தன .”

ஆ ய ேகா பா , . .3000 த 1500 வைர:

“இ கால

தா ெத வ வ பா

ைறெயா ைற

அைட த . ெந

ல கட ைள ெதா தேல அ

ைற. இைத

ெகா

டவ க ஆ ய க எ

, ஒ

ெகா ளாதவ க

க ( ரா ட க ) எ

ஆனா க . ேதவ பாைஷயா ய

சா

டாசா (சம

த ) பாைஷைய தா இ ேதா ஐேரா

பாைஷெயன

றா க .”

“இ த அ

வ பா ைட

ய பாைஷைய

வடேம

கணவா வ யா இ

யா

வ த அ

ய தா (ஆ ய )

ெகா

வ தா என ஐேரா

ய ப

த க ெசா

றா க .

ஆனா , இைவ, ரயாைக (அலகாபா ) உ

டா

தா

ெத

ற .”

. . 3000 த 2000 வைர:

கவா அக

ய எ ற இ ஆ ய ேரா த

ப க தா ,

ெத

யா

ஆ ய கைலகைள ெகா

ேபா

பரவ

ெச தன.

மைலயாள

ேல,

ராமண

கால

(

ேய ற )

டா

. இராமாயண கால

( . .2000) ெத இ

யா,

அ ல ரா

த க

( ரா ட ) பலமான ேகா ைடயாக

த . அவ க ஆ ய

வ க

யாக

ய க

ேராதமாக இ

தா க . அ த ரா

த க ( ரா ட ) வட

யைர ட எ த

தா

தவ களா

ைல. இ கால

ெத இ

யா

பல ரா

சரா ய க இ

தன. இவ

ெப ய ,

ேகாதாவ ப ள தா

த ஜனா தானா எ ற ரா யமா

.

ெட கா கா கெள

ம த

ட கார

(

ய மைல

ெத ேக

,

ேவ கட மைல

வட ேக

ரா

யமாக

ெகா ளலா ) ஆ ய க

ெகா ைகக பர வைத த

ெவ

தன .

வ ணா ரம ெகா ைகயான ராமண , ய , ைவ ய ,

ர எ ப , யாக க

காக ஏ ப

த ப ட .

ய மைல

வட ேக

ள ப

ைய

யாக க

, அத

ஆ ய

ஆ ய

தன

ெபய

டன .

அவ க

ேராதமானவ கைள, அ த

க த

ண பாதா

ஆ ய

லாத த

ட கார

ரேதச க

)

ன . ெத

யா

ள த

க ( ரா ட ), ேப ெப ற

யாபா க .

அவ கைள

க , ப

க எ

அைழ தன . ஆ ய வ

நா

ண கைள

ேசராதவ க த

க என ப வா .

மகாசாரத கால

. . 1400 - 750:

. .1500இ ,

ராமண க

நா

ஆ ரம ( ரம சா ய,

ரக த, வான

ர த, ச யாச

ைல) ெகா ைக தைல

ய .

ராமண க

ேம ற

இற

அ ற ேமா

தான உ

எ ற ெகா ைக

பர ய . உபநயன எ ற சட

, த

வ ண தா

தா

.

ராமண கேள

ேரா தராக

,

அரச க

மா களாக

ேத

ெத

க ப டன . அவ க தா அரசைன அட

ெச தா க .

ெத

ேல ஓ இட உ

. அ

தா

ம ன

த பா நட

. அ த

ெசா க டா

நட ப

.

வ ண தா ம

தா அ

ைளயாட

அ ம

க ப வா க .

. .750 த 320 வைர:

இ கால

மத ம த வா

தான ெப

என ைன

, அரச க

ய மத கைள

டா

அரசா க

வ மான

வைக ேத னா க . ச

யா க , அ

ராமண

யா க லமாக தா ேமா

ைட

ெம ற

ய ேகா பா

டான , அத ஆர ப தா

க , சாள

ராம எ ற

ரக

வண கமா

.

ய க ச

யா க ஆவத ேகா. ராமணராக

ற காம ேமா

மைடவத ேகா. ஆ ய மத

இட

ைடயா

எ பைத உண

த இ கால

தா ,

ய ற சமய களான

சமண

, ெபௗ த

ன.

ெபௗ த க எ

ய பா பாைஷ

, சமண க (ெஜ ன

வ உ

) எ

ய அ

த மக பாைஷ

, சம

பாைஷ

பரம

ேரா களா

. (பாைஷ

ட ஆ ய க -

ெபௗ த, சமண தா க

பைகவ க எ ப கவ

க த க )

தாக எ

த ெபௗ த சமண மத களா , ராமண க

ைறய தைல ப ட .

. .320 த 230 வைர:

யா

ரா

ெமௗ ய அரச க ஆ

ெச

னா

,

த ழ இ

யா ம

, அ த ச கரவ

ஆ ப

வர

ைல.

ேவ த க ஆ

த ழக வா

ப , ஆ யமாக ப ட

வடஇ

ய ரா ய க

ட ு , ேம ேக பார க (ெப

யா) எ

,

அேர யா

(த

யவனநா ) ஆ ய ேதச க

ட ட , ழ ேக

ப மா ( வ ண

வ ) மேலயா, ஜாவா (சாவக எ

ெபய ) ம

ரா, ன , ப (சயா எ பா க ஆ

) ஆ ய

ேதச க

நைடெப ற .

ெகா ச

ெகா சமாக

ம ன க

அர

மைனக

,

ராமண க ெச வா கைடய ஆர

தா க .

ராமண க

யாக

ைறக

ஆைச

ற த ட , அவ க

டா

அரச

வ ச

தா க

ச ப த ப

ெகா

ேவ ைக

ற த . ேசர, ேசாழ, பா

ம ன க

, அக

ய ேகா

ர ைத ேச

த ராமண க த

பாைஷைய க

ெகா

, த

பாைஷ

சம

த இல கண ைத உ

டா

னா க . அரச ஆ ய

ேகா பா

மய

னா

ெபா ம க ஆ ய மத ச க

வைல

அக ப டா க

ைல.

. . 230 த . .300 வைர:

“ . . 150இ ரா

த ெமா ேபா , சம

த அரசா க

பாைஷயா ய வட நா

. இ கால , ப லவ க மாளவ ேதச ைத

ட சமய . கா

ைய ஆ

ட ஆ யமயமா க ப ட ப லவ கேள

. .200

நா

ரா

த ெமா ைய உ

ேயாக

பாைஷயா

னா க . வடஇ

யா

த அர ய

ைறைய

நா

னா க . த

அரச க

ஆ ய ைத

,

இராஜ ய யாக

த யன ெச ய ஆர

தன . இராமாயண

,

பாரத

அவ க

ெசா ல ப ட . ம த ம சா

ர வட

யா

தான எ த ப ட . (இதனா இ

, அவ

ற த

ைள

, த ழக

ற பானைவ எ ப ெபற ப

ற ).”

. . 320 த 600 வைர

“இ கால

ய இ

யா

, யேசாத மேதவ எ ற

ராமண ர யா யா அரசா

டா . இவைர க

க அவதாரெம

அைழ தன . ெஜ ன க (சமண ) அவைர ெவ

தன .

லா

பர ய ப

டா

றா

தா , இ த க

அவதார ெகா ைக உ

டா

ற . ந மைத,

ணா இ

ந க

ைடேய

வகாடகா

வ ச ைத

ேச

ஹ ேஷணா

க , மலபா ராமண களா இ

தன . இ த

றா

ட வடநா

ேகா பா பழ க வழ க க

நா

க ெச

ைல. பல

றா

களாக

றா ச க பா

ம ன களா நைடெப ற . இவ

னா

த ழ வா

ைக,

. . 5000

. .400 வைர யாெதா

மா தல

ஒேர ப

தரமாக அைம

த .”

ைல

இைர ச

மகாசைப

எ ன

இல

ய இ

ற . இ ஆ

ைய ஏ ப

த? இ

தான

ேக எ

மானா ஏ ப

!

ச ! ெச ய

ேம அதைன! இ

தா இ

ஏ பட

மகாசைப ேவைல ெச ய ேவ

. ைவைக ந

கைர ேல ஏ

வற

ச ட ேவ

? இ

ரா ட நா

எ ன

ேவைல? இ

தான

ேல, இரதகஜ ரக பதா கைள

ேரா

ண ைத

ைவய பாடைல, ஆடைல, அ

வைத

ெச வைத

, இ

எ ன ேவைல எ

ேக

ேறா ?

“இ

” எ றா யா ? இ

தான எ ப எ ? ரா ட யா ?

ரா ட நா எ ப எ ? எ ற

ைனைய

ெகா ள

எ த ர

, ரா கைன

ேவ எ

ேபாக ேவ

டா .

ந ல

பக

ேபாக

;

அகரா ைய

பா

;

இல

ய கைள காண

; உ

ைம ள

.

ேநர ைட கா எ ப . உ

ைம!

ெதா

நாேம

ேறா . ப

உணர

.

ராேம ச

ரத எ

ய “

க இ

ய ச

,

நாக க

.”

வா ேவகான த , “இராமாயண ” எ

தைல

ேப ய

ேப

.

1922 ேக

த, “பைழய இ

யா

ர .”

ராதா

த க

ய “இ

நாக க

ேவத .”

ேஜ

ம ேர எ

ய “அகரா ”

ட கா க

ைரக .

டா ட

ணசா அ ய கா எ

ய “ெத இ

யா

,

ய கைல

.”

P.T.

வாச ய கா எ

ய “இ

ய ச

ர ”

ெஜக ச ச தட எ

ய “இ

யா - அ

A.C.தா எ

ய “ேவதகால ”

C.S.

வா சா யா எ

ய “இ

ய ச

ர ”, “இ

யா”

H.G.ெவ

ய “உலக ச

ர .”

சகலகலா ெபா

ஷ எ

ஏ எ ைச ேளா

யா.”

C.G. வ

(மா ம

) எ

ய “இ

ய ச

ர பா பா .”

ெஹ

ெப

1965 எ

வான இ

ய ச

இ. .ஹாெவ எ

ய “இ

யா

ஆ ய ஆ

G.H. ரா

ச எ

ய “இ

யா.”

நாேக

ரநா ேகா எ

ய “ஆ ய

இல

கைல

ெச

ய “ஆ

ேபா

ய ச

ர ”

“இ

ய இ

ய ெகஜ ”

ச .

ச ஹ

ட எ

ய “இ

ய ம க

ர .”

ராேகா

ய “ேவதகால இ

யா”

இ வள ஆரா

யா க ட

‘த

’ ற ந

ட வர

.

ர சவ

கா

,

ர வரத

, வய

த (ஆனா

ேவக

நா உ

யா ) வானபக

சா

யா

!

தான எ ற ப

, ஜரா ராஜ தா ஐ

ய மாகாண

ஆ ய ரேதச ெகா

ட இட .

ச த

பாக கைள

ள க

அ வ ேபா

ெவ

ட ப

ேகாள பட க

தான எ ற ப

ெத வாக

ட ப

ற . எ ேக ேபா அ த பட கைள

ேத

ெகா

ப ? எ

மகா சைப கார கவைல ப வ .

ைம தா ! அவ க

ேவைல அ க . ேத

யேவ

டா .

நாேம

ேறா .

கா

ேட

க ெப யா ெவ

ேகாள பட

தக

(Atlas)

யா எ

பாக

இனவா வ டார

,

ெமா வா வ டார

ேவ ேவ வ ண

ட ப

ெவ

ட ப

ற . இ

தமான பட க

, ரா ட த யாக

க காணலா .

ச த ச பவ

யமானவ ைற ேநா

னா

, இ

யா

பாக

, இைட

ைடேய ஏ ப ட “வ லர க

எ ைலகைள ேநா

னா

, எ த ரா ய

,

ய மைல

ேம

ற அளேவா தா இ

க கா

ப . ந மைத ஆ , நம

ஆ ய

இைடேய

க ரம

யமாக ஓ

ெகா

எ பைத ச த ப

ேபா அைனவ

அ வ .

இ தைகய த

ரா ட நா

ேல இ

எ ன ேவைல

ற ? இ

மத

ேபரா இ ைச பல ெச த ேபாதாதா?

இ ன

,

தான

,

பா

தான

தகரா

பதாக ரா ட நா

ேல ேப , இ

ள ம கைள ஏ வ

றா க எ

ேக

ேறா . ஒ

ட க ைக ைர அ

ெகா

ேரா

ண ந றாக

அ ேக ேபச

.

தான ைத

தமதா

ெகா ள

.

பா

தான தா

அைத த

ைல. நா

ைல.

ேமேல பா

தா ! ெத ேக

ரா ட நா ! இைடேய இ

தா !

இ தா

.

,

வா பக

K.S.இராமசா சா

யா ம ைர

நைடெப ற இ

மகாசைப மாநா

வரேவ

தைலவராக இ

ய ெசா ெபா

மகாசைப

ட ேவ

வ த

உ காரண ைத

டா .

அதாவ ,

ைனைய ப

ய பய கரமான

கைள

ரா ட

உ ேளாைர

“இ

க எ

பா யைத ெகா

டா

ரா டைர ைண

அைழ ப ேபா நட

, ஆ ய ைத ைல க

ெச வ தா இ

ள இ

மகாசைப ன

ைமயான க

.

அ சா

யா

ேப

ெத வாக ெத

ற .

ஆ ய - ரா ட ர

ைன ப

, ெப யா

டமா ய

ரா ட

நா

ைன

ஷயமாக

சா

யா

ேப

ப ட , அைவ ஆதாரம றைவ, ஆப தானைவ எ

றா .

பலமான

வார

ேபா

ெகா ள

ேவ

ெம

சா

யா ைன

றா . ஆகேவ, இ

எ ற ெசா

ேக அவ ,

“இ

எ றா , இ த நா ைட

ற த இடமாக

யாக

றவ எ ப ெபா

” எ

றா .

இவர

யா

யான

ஆதார எ ன எ பைத அவ

ைல.

“இ

” எ ற பத

இ வைர ஆரா

யாள க

, ச

ேனா

, அகரா

கார க

ெகா

ள ெபா

எ ன எ

ேக

ேறா .

த எவ ட

உ ள ெஜ அகரா

(Gem Dictionary)

பா

.

ேமதா க

ேதாழ

என

க த ப

ேச ப

(Chambers)

அகரா ைய

பா

.

பல

நா

தகவ கைள

ெதா

எ ைச ேளா

யா கைள

பா

. “இ

எ பத

எ ன ெபா

தர ப

எ ப

! ஒ

.ஏ.சா நாத ய எ பவ ெவ

டாேர

(Gem) ெஜ அகரா , அ

“இ

” எ பத

467 ஆ ப க

ெபா

ற ப

ற . யா அ ெபா

?

எ றா , சனாதன த மா சா ! இ

தான எ பத

எ ைச ேளா

யா த

ள ெபா

இமய

மைல

இைடேய உ ள ரேதச

ஒ ப

எ பதா

. இ

எ பத

ஆ யைர

, இ

தான எ ப ஆ ய வ

த ைத

. இைத சா

யா ம

க எ த ஆதார ைத

- அவர

ர ைத த ர - கா

ைல.

இ த இ

தான , இ

, இ

மத ஆ யவ

,

ரா டநா ,

ரா ட ,

ரா ட

சமய

ஆ யவ

,

பைடயான ேவ பா க உ ளன. லவள த ெகா

ம க

மனவள வைர, ேவ பா க உ

. ேவ பா க இ

,

ேகெடா

ேந டா எ

கலா !

பா க உ ளன!

அவ ைற மைற

பய

ைல;

ைவ

ஆக ேபாவ

ைல

க த

ர ேதா , ஆ ய கா

ைணைய

நா ேயா, இ

மகாசைப

ைண ெகா

ேடா, ெவ ைளய

ைண ெகா

ேடா,

ரா ட ம மல

ைய த

ய றா .

“தாமத ”,

ஏ பட

ேம

த ர,

“தைட”ேய படா .

ைனதா !

ச த

இல

, சா ேறா ெசா

ரா ட த நாடாக

தைத ெம

றன. ேவத கால

த ெகா

ேவ

நா

ம ன க பைடெய

கால வைர,

ரா ட த நாடாகேவ

த !

ஆ ய ரா ய களாக கா தார , கா ேபாஜ , ேதக த யன

தேபா

, ரா ட த ஆ

யாகேவ இ

த !

ராஜ

க ைத தைலநகராக ெகா

“மேகா னத” மகா

மகதரா ய நட த ப ட ேபா

, ரா ட த தா . மகதரா ய

“ம

க ” என பா

, பத ச த ய “ஆ ய ேர ட க ” ஒ

, நாள தா,

ரம லா

த ய ஆ ய ச வகலாசாைலக

ஆ ய க

கைள பர

யேபா

, ஆ ய ஒ

- க

,

ய ைத

ைள

ெகா

ரா ட

ேள

வர

ைல. ரா ட தைல

ேத

ற .

சாண

சா ரா ய ைத

யா

த கால

, ரா ட த யாகேவ இ

த .

ய ஆ

ைய நட

ய அேசாக கால

ேம,

ரா ட எ ைலைய ரேதச

ஒ ப

ைய வடநா

வ லர

ெகா

த . க ைமயான க

க ேபா

ற ,

இ த ப

அேசாக ஆ

ப ட . ஆனா , அ த ேபா ேல

கா கா

ர அேசாகைர

ணற ைவ த ட

தைல

ர க ம

க அவர ைலைய ந

க ைவ த !

அதனா , இ

ைடேய ேவ

டா எ

மா

, அ

ஆளேவ

எ ற ேபா ைக அவ ெகா

ெச

த .

ரா ட கா

ய ர , அேசாக

அற

அள லா ப

ப ெச த .

ஷா வ

ன ஏ ப

ய ரா ய ,

பர

த ;

ஆனா ,

ய ேதா

ற ரா ட த நாேட.

ைண வா

ப ன கைள பரவச ப

, வா

வதா

ர கைள பய ெகா ள ெச ய

ேக

ஆ ற ெப ற வ

ய ெந ேபா ய எ ற ப ட ைத

ரா

ய ட

ெப றவ

,

ர மா ய ச

த தன

வைத

ந மைத ஆ

ேமேலதா கா ட

த .

ரா ட க

ைல!

மாளவ ,

ஜர ,

ெசௗரா

ஆ ய

‘ரா ய கைள’

யவ

கா தாஸ , அமர

ம , த வ

ஆ ய ஆ ய

கைலவ லா ட அளவளா ஆ

டவ மான

மா

ய எ ற

காரண ெபய

, இர

டா ச

த எ ற இய ைக ெபய

ெப ற ம னைன

ய மட

ட . அவ

ரா ட நா

ைல!

ஆ ய உ ச ைல அைட

த கால அ ‘ெபா கால ’

க ெப ற ேநர , ேரா கா ேபா

ைற க க

யாபார

ெச

த சமய ஆ ய ப ட தம ஆ றைல கா

ய ேநர . ‘இ

மத ’ எ

மைடயா ஆ

க ெப

த மத ைத ஒ

சமய . அ த ெபா கால

(Golden Age)

ரா ட த

நாடாகேவ தைழ

த .

பாண எ

ய ஹ ஷ ச

ர ைத ப

ேபா , ஹ ஷ ர ைத

உண வ . கேனா நகைர தைலநகராக ெகா

ட ஹ ஷ ,

ஆ ஆ

க வாைள உைற

டா ேபா

த ர எ தைனேயா

ெவ

க க

டவ . அவ ேதா

தம வாைள உைற

ஓ ய , ரா ட நா

எ ைல

தா ! ந மைத

ெத ேக தா

இர

டா

ேக

இரணகள

ர ,

ஹ ஷைன

ேதா க

தா .

இ ஙன

வடநா

ஆ ய

எ த

வ லர

ேழ

வ த

ைல

‘ ேரா

ர க ’

வா

தேபாெத லா

ரா ட த நாடாகேவ இ

த ; த

டேன ள

.

, ேகா ,

, அலா

ன,

ள பாப , அ ப ,

அ ர க

ஆ ேயா கால

ரா ட ைத எ த வ லர

அட

யா ேபா

!

ஏ ?

ரா ட ஆ

டவ

அவதார

ட கைள ம

ேம

ெகா

வா

ததா?

த கைள,

ேயாக கைள

ெகா

வாழ ததா? இ ைல! இ ைல! ர

ட இ

த .

“ ைள

வைள

ெபா

கவ

ெவ ெந

பாக

கா ெபா ைல

ைட

ெதாட

டைல ய

கைவ

ைத

ைழ

லா

ைகெபய

ெச ெற

ற கைணய

ேகா

ேவ

....”

ெகா

ேபா

ரமர னராக ரா ட இ

ததா , அ ெப

ெபா ,

க ய ரைல ைடய

ேபா ற

ெபா ,

க ெல

கவ

, ேகா ைட ேதற ய

கா

ெண , அ

தமான எ

ெண த ய ஊ

வத கான பா

ர ,

கைள கா

உைல, க

கவ

ைவ

ைட, ேகா ைட ம

ஏற

மா

ேபா ற க

, ச

, எ

ச ேசவ

தைலேபா ற ெபா , அக ைய தா

ேமேல ஏ

ைய

தா

ேழ த ள இ

உல ைக, அ

ட , எ

ெபா ,

க எ

ர , ப

ேம

ைககைள

ஊ க , ம

ஏ னவ

உடைல

பா ெச த ப

ைடய ய

ர ,

ேபா ற உ

ைடய இ

க , ேகா ைட

ஆதரவாக ேபாட ப

ெப ய மர க ைடக , அவ

ேக

ேபா

ர க , த , ஈ

, ேவ , வா

ெபா

த யன

ெகா

ேபா

டன ரா ட .

ல ப கார ைத ப

ேபா , இ த ெந ைச அ

ேச ைய

கா

ப .

ரா ட ,

ஆ ய ேபா

“அ

அரமாைய”

ேமக

வா வா

ர ,

த ய ஜால கைள, க

கைதகைள

ைன

ெகா

வாழ

ைல. ர ேதா வா

தன . த

ெப றன .

ரா ட நா இ ஙன இ

ைல எ

மகா

சைப ன

மா? அ தைகய நா

த நாடானா ,

ைட கால

ேக ற ெபா க , ேபா

க ெகா

த ைம தா பா கா

ெகா

ட ட , வட ேக ஆ ய ஏ ப

எ த வ லர

தைலவண கா வா

த ேபாலேவ, இ கால

ேபா

களான

பா

, ேதா டா,

, ேவ

, டா

,

டா

ேடா,

மான , ெவ

, க ப , ச ெமைர

த யன

ெகா

வ லர க

இைரயாகாம வாைக

வாழ

யாதா

எ பைத தா .

பாைவ பா

வா பக

ேயா

பா

ற ேவ

ேறா .

வாரா?

ரா ட த நாடாகேவ இ

வ த எ பைத ச

ர,

இல

ய ஆதார கைள ெகா

நா ள

ேனா . ஆனா , அ

வா பக

இராமசா சா

ேபா றா

ள க தரா !

“ஆ ய

ெவ நா

வ தவ க ,

ரா ட

இ ேகேய

ேதா

னவ ” எ

ைர

றா க . இ

தவ எ

சா

யா

ம ைர

மாநா

ேல

னா .

அவ

ததா

ேப வ கைள ப

நம

கவைல

ைல. ஆனா , சா

யா

அவர ட க

இ ஙன

னா

, அவ க

ைளக இ

ட க

ப , ‘ஆ ய ெவ நா டா -

ரா ட

க - ரா டைர ஆ ய த

க எ

இ வாக

ன ’

எ ப தா .

ைளக

உ ள

ேல

இ த

ைம

இட ெப

ேபா நைர த ந

க ேவ

தமாக நாவைச ப ப

நம ெக ன கவைல!

“இ

ெப

த ைமயான,

உதாரணமான

ேநா க

ளவ க ” எ

சா

யா

றா . இ உ

ைம

ேச ைய ஒ

ைற க

ட எவேர

ெகா ள

மா?

ெகா

ேகா ைம

, ம கைள கச

வத

க தனமாக

நட

வத

, ம ைவ ட ற த

ேவ எ

இராேர, ம

ஆ ய ேராம

! ‘இ

’ ெப

த ைம அ ேல ெத

றேத ெத வாக!

இ ன மா, ஏ

க பா

ப ?

மல ைத

டா , காைல க

னாேல ேபா

;

ம தைன (ஆ

ரா டைன)

டா ,

க ேவ

ேம!

ராய

த ெச

ெகா ள ேவ

ேம

ராமண

ேலா தம க !

இ தா தாராள , ெப

த ைம!

இ ஙன

ைர க

ெகா

, ெவ த

ேவ

ைழ க ேவ

டா .

ல சமய ெகா

நா சா

யா

ேறா .

சனாதன

, ைவ க

,

வா

த ெபா

ெகா

டா ேபாதா . “எ இராம ேவ , எ வ ணா ரம

ேவ எ

கா

யா

வ ேபா , “சனா

பலஜா

கேவ

ெமன

றலாகா ” எ

டா ேபாதா . தா

உைழ ப தா சனாதன , வழ க

நைட ைற

ைமயான சனாதனமாகா எ

வா பக

சா

யா

உ ளப “இ தய

வமாக” ந

னா , இ

த உ

ைம

மாறான எ

அவ க

ப இ

சனாதன ைத அ

பட

, அ ர ! அ ஆ

மக ெசய !

பா

தா ேக க ெதாட

யைத பா

,

ெப யா இராமசா நாய க

அவ ைடய க

ைய சா

தவ கம,

‘த

நா ’

ரா டநா எ

, அைத ேவ ேதசமாக

டேவ

. அ

ஆ ய கைள

ட ேவ

ஆர

தா க ’ எ

சா

யா ற றா .

பா

ததா எ பத எ ெரா ய ல, “ ரா ட தா ” எ ற

ழ க .

ல ரா ட ”தா எ ற

ழ கேம! அத வடநா

ேப பா

தா எ ற

ழ க . பா

தா , லா

மகாநா

ய 22.03.40இ ! ரா ட நா ைட த நாடா க

ேவ

எ ப , ஜ

மகாநா ெச ைன

யேபா

ெப யா

ேப ைர

ப . இ 1938 ச ப

! இ த ஆ

யாச

ட சா

யா

ெத யாம ேபான அ சயேம!

“இ

எ த காரண தலாவ மன கச

தா

அைத நம

சமாதானமாக

ெகா ள ேவ

ேம த ர, ஒ

பா தா க இ

கேள அ ல எ

கேளா ேச

ைழ பதா?” எ

சா

யா ேக

றா .

தகரா எ ற த

வ மைற

ெவ

நா களா

டன!

“நா

தாேன,

எ ைன

ெகா ைம ப

? எ ைன ஏ தா

த ஜா எ

?”

ைக

ேக டேபா , ெந ச ற க

ைல! றேக நா

ேயா

ேதா . ஒ

ட ந ைம இ ஙன ெகா ைம ப

காரண எ ன எ

ைம

. இ இன ேபாரா ட

எ ப ெத

த . அவ க ஆ ய . நா

ரா ட ! அேத

ஆரா

ேய,

க ரா ட இன , இ லா ய மா

க எ ற

ைமைய உைர த . ஆகேவ

ரா ட இ லா ய

பைட

. சா

யா

வ ேபா ,

ரா ட நா

ஆ யைர ஓ ட அ ல; ஆ ய ைத ஓ ட! அத

ைழ பதா?

றா

சா

யா .

ஆ !

அெம

டம

ைழ

. அைத மற ேவ

டாெம

சா

யா

ேறா . ஆ

ேலய

ஆ ய

ஒேர இன ! இன ேதா இன

ேச

ற . ரா ட

- இ லா ய

ஒேர இன ! இன ேதா இன

ேச

ற !

ெப யா

இராமசா

நாய க

பா

தான

வா

தா

வாழலாேம ஒ ய, ஆ ய ட வாழ

டா என ேகாைவ

மாநா

உைர தா எ

சா

யா ேசா

றா . உ

ைமதா !

ெப யா அ ஙன தா உைர தா . இன இன ேதா ேச

எ ற

ய ைய எ

ைர தா .

“இ நட காத கா ய ” எ

ைர

றா சா

யா நட காத

கா யமானா , அத ெபா

சா

யா , சவ

கா ஜாவ பாட,

வரத

த க

ெகா ட

தாச க

தாள ட,

ஆ ய

நா

யமா

பாரா!

“பா

தான

எ ப

ெவ

கனேவா,

அ ப ேய

ரா ட தான

கன தா ” எ

, மன சா

ெப

றா

சா

யா .

பா

தா ,

ரா ட தா

ெவ

கன எ ப

ைமயானா , ம ைர மாநா

ைண பண ெசல

கா !

கன கா

ப யா ? எ பைத கால கா ட

. அ வைர

சா

யா அெம அ

த மகா ம

ர ைத உ சாடன ெச

ெகா

!

த கைள ‘இ

க ’ அ ல எ

ெசா

ெகா

பா

பனர லாதா

பாயேவ

ப கைள நறநறெவன

றா . “பல அவதாரெம

த” அர ய ஆைம டா ட வரதராஜு

றாரா . ஏ ?

க வைர ெவா டா

கலா .

பா

தா

ேக பைத

ரா ட

ரா டநா ேக பைத

கலா எ

!

அபாரமான ேயாசைனதா !

ரமான உ ம தா ! ஆனா ,

இத

டா ட

வரதராஜு ,

ம கைள

வைல

கைவ கேவ

? பா கட

ெகா

டவ ! ப த

யைர

க வ தவ ப மநாபா! பர தாமா! எ

ஆர

டா ேபாதாதா?

ேகா ேதவ க ,

நா ப ெத

ணா ர

க ,

னர ,

டா, க த வ , இ

ர ,

ர ,

ரம ,

ரப

ர ,

க ,

நாயக , வ ,

உ ள இ

கட

க த

ப ச தமாக ற ப

வா கேள! இைத

, ஊ

ட ஏ ? அ

ைகக

எத

? வடநா ெத நா வ ட

வ எத

? எ

ேக

ேறா .

அ ப வ ட

டா

, கா

வநாத கால ெதா

,

ெதாட

ம ற

ர கைள’

இராேம வர

“இராம நாமேம க க

! அ ேவ

எ க ெவ

” எ

பஜைன ெச

டா , “மைலேபா

ப ேபா ேபா ேமா!”

மத க பைனக

டா ட

ஆ வ இ

பதா தா ,

தாேமா இ

ைச ேம ைகேபாட எ

றா !

ைச

இ ைல! ஆகேவ, டா ட

ேச ட

ைற

ேறா . அவ தம

தா ைய உ வ றா ! நா ரா ட ; இ

ராண

ஆபாச ைத

அல

பா

பா

, நம

அ வ

ட .

ெவ

உ ள நாக க ம க நைக க

ராண

கைள, ந மத

க எ

ெகா ள மன இட

தர

ைல. ஆபாச ைத ஆ

டவ

ைளயாட எ

ெகா ள, அ

இட தர

ைல. டா ட நா

ச வ

கைரயாக இ

ற .

கா நா

ேல ஒ

தமான ம க இ

றா க .

அவ க

ேல

ைட

ஓ கைள

ஆரமாக

ேபா

ெகா

பா க .

மா

கைள

டா

ெதா வா க .

ட ற தவைர ெகா

சா

பைட பா க .

தா வா க ,

பா க எ

அ த

இன ைத

ேச

தவ தா

டமாக

உ க டமாக

ஓ ஆ

க வா ேயா, அ ல இ

ள ேவ

எவேரா ெசா னா , ெசா பவ

ப க

ேழ உ

மா

ழாதா?

நா தைல சா க ,

சா க ,

தைல

சா க , ஆ ர க

சா , ஆ தைல சா , ஆைன க சா , ஆ வா

சா , ப

ேத

சா , காைள ஏ

கட

, கா ைக

பற

கட

, தைல

ைதயைல தா

ெத வ ,

க ட ரஸம ப

க ந

ேபா

ெத வ எ

ராண

அ டவைணக ேல

உ ளனேவ!

நா

ெகா

டா , இவ கைள நம ெத வ க எ

ெகா

ெதாழ ேவ

ேம. இ த ேச ைய ேக டா , உலக நாக க ம க

ந ைம

ேரா கைள

ேகவலமானவ க

ேக

ெச வா கேள! இ த க

றா

எ ன ெச வ ? இ தைகய

ஆபாச ைத ந தைல

ேபா

ெகா ள, நம

மன

எ ப

? ஆகேவதா , நா இ

அ லெவ

ேறா .

நம

நா , ஆ , நா ப ெத

பைட த கட

ேவ

டா . நம

ஒேர ஆ

டவ ேபா

; உ வம ற ேதவ ! ஊ

ேவ

டாத சா ! ஊரா காைச க யா

உ சவ ேக காத சா !

ஆட பாட அல காரா க , அ ப , பாயச , அ காரவ

ேக காத சா ! அ ேக, இ ேக எ

ஆ இட ைத

ைவ காத சா ! அ சைன, உ

ய எ

, அ

ரகார ைத

ெகா

க ைவ காத சா இ

தா ேபா

. ந

“ யான ைத” ெபற

, அ ைள தர

; ந

த சைண

ெப

பா

ர க

தான த

ேதவைதக நம

ேவ

டா எ பைத உ

தேவ, நா ந ைம இ

அ ல எ

ேறா .

ஆ நடமாட ஓ உலக , ஆ உலவ ம ேறா உலக , இ

க ஓ உலக , நாக த க ஓ உலக ; ேமேல ஏ , ேழ ஏ

என ப னா

உலக களா ! அதல,

தல,

தல, தராதல,

இரசாதல, மகாதல பாதரள என ஏழா ! ேலாக, வேலாக வேலாக

சனேலாக தேபாலாக மகாேலாக ச

ரேலாக எனேம உலக ஏழா !

இ் தைன உலக க இ

ேல. நம

இைவ

ேவ

டா ; நா

நா நம

தா ேபா

; ந ெச

ெச

, சாைல

ேசாைல

, வா

, ம க

. காமேத

க பக

, ர ைப

ஊ வ

ற உலக

ேல டா ட வரதராஜு ேவ உலவ

!

ெகா ள

! நா

நா

ேல நம உைழ

நம

பய ப

, நா ஜா

ேல நா

ஜா எ

ெகா ைம

“நாமா

ய ேலா ” எ

நா வா

தா ேபா

எ ற எ

னா தா , நா ந ைம இ

அ ல எ

ெகா

ேறா .

நா யா

ேம அ ல, யா

நம

ேமேலா அ ல! நா

ஆள ஆ க ேவ

டா ! ந ைம ஆள

ஐயா மா ேவ

டா !

ைடேய தரக

டா . த

ைப ஆகா . ேச

டா .

ரகார

ஆகா .

ேயாக

யாக

க ,

ேரா த

தலா ட , ம

ெகா ைம ேவ

டா . ம த யாவ

சமானமாக வா ேவா எ

பவ எ ப

த ைம “இ

” எ

ெகா ள

?

டம

கார , ெகா ைம கார , அ ைம,

ர எ

ெகா ள எ ப

தா மன இட த

?

எ ப

தா

?

“இ

மத ” எ ப ேல உ ள கட

ைற, ச தாய

ைற,

மத கைற

ைற, ம க வா

ைக ைற ஆ யவ ைற அல

பா

த ற யா

தா த ைன ஓ “இ

” எ

ெகா ள

மன இட த

? பா ைப எ

ைக

ெகா வாரா?

ஷ ைத எ

உண

ேச

பாரா?

ைபைய

ெகா

ேபா

ேச

பாரா? ம

ஷய கைள

, ம

ெக

க பைனகைள க

அ வாரா? ள மா

க ேத வைத

, மான வ ேத

ெகா வாரா?

தைல

வ ற த

ன ,

அ ைம

ைகெயா ப

வாரா? க

ெத

ேபா

வாரா? தா ரா ட எ

ெத

த ற , ரா ட த

கர

வா

த இன எ ப ெத

ற , த ைம இ

ெச

ெகா ைம க ஆளா

‘இ

’ மா

ேபா

ேசர இைசவாரா?

ரா ட எ ற ஓ உண

எழ ெப ேறா , இ

ஈனமா நட

மா

க ைத ஏெற

பாரா ! அத

ேபா

ேசரா ! இ ைவ ேதடா !

டா ட நா

, ஆ யராவ

ரா டராவ எ

அவசரவா , எ லா கல

ட எ

ேப

சமரசவா .

ஆராய

யாள க அவ ேபால, அர ய ஊ ச

உ ளவ கள ல ;

அவ க

ராய ப

பா

பா

,

ெவ

அ ற

ேவக ள க தா

, உ

ைமைய ேத

க ேவ

எ ற உய ேநா க தா

டாவன. இ

மகா சைப ேல

ேச

ேதா ; எனேவ, இ அத

த கப க

ைத

அைம ேபா எ ற

ைற டா ட வரத

யமாக இ

கலா .

அ ஞ , தம அ

ராய ைத அ ப

ப சார

மா டா க . டா ட வரத ேபால,

. T.R.ெவ கடராம சா

யா

1940

ரவ

ட ைத

,

ரா டராவ ஆ யராவ எ

ேப ய காைல, ேபரா

ய ேசாம

தர பார யா ,

கா

ைன ெவ

டா . அ

அவ உைர ைன

அ ப க

ேறா .

“த க

தா

ேயா

யைத

பதாக

இ மா

ட ேப வ “மகா மா”

ய ேயாசைனக

தா

ைன க ேவ

ற . ேதாழ சா

யாைர ேபால

சால

ளவ , ேவ

ெம

ைற

வைத, ந மா

இ னெத ேற

ெத

ெகா ள

ைல.

அவ

எ த

ஷய ைத

அல காரமா

ேஜா

ெசா னா

அைத

வா க எ

, ப

ைடய கால

ரா ட ம க

ேம ெத யாெத

ெசா ன

டா தனேம.

அவ ெசா ன ஷய க

, ல ேக

க ேக பத

நம

யாய

ற , அத

அவ ப

ெசா

ேய

ரேவ

.

ஏென

, அவ

யதா

ெசா ன

ஷய கைள

ச ேதக கைள வ

ெச ய கடைம ப டவ க . த ழ க

கைல ப

பழ க வழ க க

, ந

ைகக

, ஆ ய

கல ப ற ெதா

ைல எ

ததா

ெத

ற .

பர த ேநா கேம உைற டாமா

ளவ ட

,

ஜன க

ரா

ஒேரமதெம

ஒேர கைலஞான

ளவ க

ேப

றா .

ெத

யா

உ ள

கம ய மத ,

தவ மத ேபாக

இ த ஜன க எ ன மத எ

ேக

ேறா . அவ எ ேலா

ேவத ைத ஆதார

ைறயாக

வா கெள

ெசா ல

யா .

ராமண க

ட பழ க க

ேவத க ப நட ப

ைல எ

தா

ெசா ல ேவ

. இ ப இ

க, எ ேலா

ெபா வான மத

ெசா ல எ ப

தா ?

இ ேபா ராமண க , ராமணர லாதா ேகா

ேபாவேத

ைடயா . அ ப ேய ராமணர லாதா

ட எ ேலா

ன ேதா

ேகா

ேபாவ

ைல. ேவத

ேவத

ப நட ப

ராமணர லாதா

சாப

ேட ஒ ய ேவ

ைல.

ஆ ய க ஆ

கமான ரா ட த

ம க ேகா

,

அ ல ேவத

லாத

வாலய க

ேவத பாராயண ெச

ராமண க ரசாத த யன வா

ெகா

ேபான ற தா

ேதவார ப க க பாடலா எ

ைவ

றா க ; இழ

டா

, அ ல க மா கா ய க

ட ஒ

ராமணனாவ

ரமாணர லாதவ இற

ேபான

க ெகா

டாட வ

வழ க

ைடயா .

ற , இற

ேபானவ ைடய 16 நா

தா , ஏதாவ வ

ப வ ெம

ெத

தா தா வ வா க .

ைல எ

ெத

தா , அ

ட வரமா டா க .

எ த ந ல கா ய க

ராமண

க வ தா

,

ராமண

உ ள ம

ர கைள ெசா

ஏமா

றா க .

க பல

நாய கமா க ட

,

அேநக

ஜா யா க ட

, க யாண கால க

அ ல ந ல

ேசஷ

கால க

ட ராமண க வ தா அபச ணெம

, த க

எ லா கா ய க

த ற தா வரலா எ

வழ க இஅ

ற .

த ழ க , ெபா

ஏராளமாக ராமண க

மத ஷய க

ெத யாமேல இ

றா க .

ராமண க

ேரா த ைத ெத

ெத யாம

ஜன க

ைககைள ப

ேதாழ சா

யா எ ன

ெசா

றா ? இ

மதெம ப அ

தம ற

இ னெத

ெத யாத மான அ

ய வா

ைத இ

க எ ற ஜா யா

ெபா வாக ேகா பா எ ன எ பைத ெசா

வாரா?

த க ,

ைஜன க ,

ய க , இ

மைல

வாச ெச

கைலஞ க எ ேலா

யாச

லாம இ

க எ

ெசா

றா . எ ேலா

, ஒ வைர ஒ வ ஒ

ெகா ளாம

பைத த ர ேவ ஒ

ைல.

த க

, ைஜன க

,

ராமண க

ய ேவத ைத

அத

ையகைள

பாக

ெகா வ

ைல.

ராமண

மத

உைற டமா

ஜா

யாச

த க

ைஜன க

ைடயா . இ ப இ

ட,

இவ கைள இ

மத த க எ

ெசா

றா . இைத ட

ைம

லாத

ேயா யைத இ லாத

லாத மான

வா

ைத ஏதாவ உ

டா? இ தானா ெத

யா

ள சகல

ஜன க

ெபா மத எ

ெசா

ேயா யைத?

இ ேபா ேதாழ சா

யா

ம ற ச க ைய ப

கவ

ேபா .

ன ேதா

நைட

உைட

பழ க

வழ க க

ைகக

ம ற

ஷய க

,

ராமணர லாதா க

ராமண க

அேநக

யாச

.

ராமண க , தா

ற பாேல உய

தவெர

, ம ற எ ேலா

தா

தவ கெள

,

ஜா

யாச தா ெசா

ெகா

றா க .

ம ற

ஜா யா க

,

ராமண கைள

எ லா த

ற தவ கெள

ெகா ள ேவ

ெம

ெசா

றா க .

ற பா உய

த ஜா யா எ பவ க , ம ற ஜா யா

ெப

கைள மண

ெகா ளலாெம

, அ ல ைவ பா

யா

ைவ

ெகா ளலாெம

,

ஜா யா , ேம ஜா யா ெப

கைள

மண

ெகா ள

டாெத

, அ ப எ

ண ெகா

டா

அவ

ெகா ரமான த

டைன

க பட ேவ

ெம

, அ

யாயெம

ெசா

றா க . இ எ ன

யாய ? அேநக

களாக த

ம க

யாபார

ைறயா

, பல தமான

காரண களா

, பல பல ஜா களாக

, ஒ வ

ெகா வ

உய

தவ எ

ெகா வ

ைல.

ஆ ய க

ெசா

ெகா

ேவா .

உ வ

பாவ

ளெத