Editor: Savvas Vassiliadis Profile

User's Picture

Editor:<br/>
Savvas Vassiliadis<br/>

Contributors:<br/>

M. Rangoussi and A. Çay<br/>
A. Kallivretaki<br/>
D. Domvoglou<br/>
S. Potirakis<br/>
N.-A. Tatlas<br/>
N. Stathopoulos, S. Savaidis and S. Mitilinaios<br/>
Kl. Prekas<br/>
D. Goustouridis and E.D. Kyriakis-Bitzaros<br/>
M. Blaga<br/>
S. Boz and M.Ç Erdo?an<br/>

Books I've written