Tan Loc Phat Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

1st January 2001

https://tanlocphat.vn/

Tan Loc Phat | Nha nhap khau No1 thiet bi bep cho nha hang khach san.
TAN LOC PHAT duoc biet den la mot trong nhung thuong hieu hang dau va tien phong tai Viet Nam chuyen cung cap dich vu tron goi cho he thong bep cong nghiep, bep nha hang, bep khach san, he thong giat - say - ui va he thong lam sach cong nghiep,
Chung toi khong ngung co gang de nang cap quy trinh phuc vu: Tu van - thiet ke - cung cap – lap dat – bao hanh – bao tri nham dap ung nhu cau ngay cang cao cua khach hang
Theo nhu cau cua thi truong hien nay, cac san pham cua chung toi chu yeu phuc vu cho cac nha hang, khach san, resort cao cap, cac benh vien, truong hoc, doanh nghiep thuoc nganh cong nghiep. Voi khuynh huong cua nen kinh te Viet Nam, khuynh huong cong nghiep hoa se duoc ap dung dong bo va Tan Loc Phat se mo rong ra nhieu nhom khach hang nua trong tuong lai gan. 
Website: https://tanlocphat.vn/
Tell: 0988.968.228
Dia chi: LK13, So nha 21, Khu Do Thi Van Khe, Phuong La khe, Quan Ha Dong - Ha Noi
Google maps: https://goo.gl/maps/XgkbikPRiraTBCPg9
#tanlocphat , #bepcongnghiep , #bepnhahang, #bepkhachsan, #maygiatcongnghiep, #maylamda, #lohapnuongdanang, #mayruabatcongnghiep