dienmaylucky Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

1st January 2001

https://dienmaylucky.vn/

Dien may Luck la don vi chuyen cung cap thiet bi cho tiem rua xe o to, trung tam cham soc xe o to chuyen nghiep, va he thong khi nen nha xuong. San pham chu luc: 
- May rua xe cao ap, day dai, cau nang 1 tru, cau nang 2 tru, may hut bui cong nghiep, binh bot tuyet, hoa chat rua xe, may nen khi piston, may nen khi khong dau, may nen khi truc vit, may say khi nen, binh chua khi nen, linh phu kien thay the,... 
Chung toi danh tron tam huyet mang den nhung dong san pham chinh hang tot nhat va nhung y tuong ve mo tiem – gara rua & sua & cham soc xe – He thong khi nen toi uu hieu suat cac thiet bi, toi uu chi phi, hien dai va dep mat nhat. Khach hang luon duoc huong dan su dung chi tiet, tan tinh - Bo thiet bi duoc ky thuat truc tiep lap dat.
Gia san pham duoc cong khai va cap nhat tai website: https://dienmaylucky.vn/
SDT : 0934423166 - 0973698910
Dia chi: 617 Tam Trinh, Hoang Mai, Ha Noi va 299/2/39 Ly thuong kiet, phuong 15, quan 11, Tp HCM. 
Google maps: https://goo.gl/maps/FtgSUJH1ipDUvdci9
#dienmaylucky #mayruaxe #maynenkhi #caunang1tru #tuvanmotiemruaxe #hethongkhinennhaxuong