Get Your Free Goodie Box here

theptriviet Profile

User's Picture
Công ty Thép Trí Việt chuyên cung cấp các loại THÉP HÌNH, THÉP HỘP, THÉP TẤM, TÔN, THÉP ỐNG, XÀ GỒ, SẮT THÉP XÂY DỰNG…

Male

Ho Chi Minh

C ng ty Th p Tr Vi t chuy n cung c p c c lo i TH P H NH TH P H P TH P T M T N TH P NG X G S T TH P X Y D NG v i y k ch c ch ng lo i c a c c nh m y t i Vi t Nam Tr i qua th i gian d i kinh doanh ch ng t i c g ng ho n thi n ph t tri n to n di n tr th nh m t trong nh ng nh cung ng T N TH P h ng u cho c c d n x y d ng th nh nh x ng nh ti n ch trong to n khu v c mi n Nam V i ph ng ch m ldquo Ch t l ng l m c ti u ldquo Tr Vi t lu n lu n coi tr ng chi n d ch ph t tri n ch t l ng s n ph m t t nh t v mang n kh ch h ng d ch v t i u th n thi n nh t T Tr Vi t l y ch t l ng s n ph m v d ch v c a m nh l m th c o chu n m c nh t cho ch nh b n th n doanh nghi p B n c nh Tr Vi t trang b y ph ng ti n g m xe c c lo i u k o xe c u trang thi t b chuy n d ng hi n i y k ch c ph h p v i nhi u a th