Get Your Free Goodie Box here

Dai Phuong Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

"Cong ty TNHH Dau Tu Phat Trien Dai Phuong la don vi chuyen san xuat va cung cap cac vat lieu xay dung khong nung cao cap nhu gach lat via he Terrazzo gach via he Block tu chen gach Block trong co gach gia da Coric…
Voi doi ngu can bo cong nhan vien va cong nhan tay nghe cao trinh do chuyen mon gioi va chuyen nghiep tong dien tich hai nha xuong rong tren 5000m2 va duoc trang bi nhieu may moc hien dai ket hop voi cong cu thu cong truyen thong Cong ty TNHH Dau Tu Phat Trien Dai Phuong luon la mot doanh nghiep duoc cac doi tac va ban hang tin cay
San pham cua cong ty phong phu ve chung loai da dang ve mau ma canh tranh ve gia ca hoan hao ve dich vu
Chung toi han hanh duoc cung cap cho khach hang nhung san pham doc dao tinh xao va mang tinh chat tham my cao daiphuong #daiphuong #gachterrazzo #gachterrazzo400x400 #gachterrazzo40x40 #gachterrazzo30x30 #gachterrazzo300x300 #gachtrongco #gachtrongco8lo #gachso8 #gachlatviahe #gachconsau #gachcoricgiada #gachblocktuchen #gachviahe #gachblockbatgiac #gachblocklucgiac #gachchunhat"
Nha may 1 Thon Quan Trang xa Thanh Lap Huyen Luong Son Tinh Hoa Binh Viet Nam
Nha may 2 Xa Tuong Linh huyen Kim Bang Ha Nam Viet Nam
SDT: 0916 328 998 / 0981 408 666