Get Your Free Goodie Box here

Aiso Viet Nam Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

"Aiso Viet Nam voi muc tieu den nam 2025 tro thanh cong ty kinh doanh hang dau trong linh vuc co khi tu dong hoa, phu tro trong nghanh cong nghiep. Lien ket cac doanh nghiep trong nuoc tham gia chuoi cung ung de thuc hien cac du an lon trong nuoc va khu vuc. La cong ty xuat khau may, thiet bi, he thong tu dong hoa co uy tin tai khu vuc Chau A – Thai Binh Duong.
#aisovietnam #dannhandulieu #locnuoccdi #trituenhantaoai
- Dia chi: So 6, 136/2 Ngoc Tri, Thach Ban, Long bien,Ha Noi
- Hotline: 0914936866 - 0849756866
- Maps: https://www.google.com/maps?cid=9203185497900473954
- Website: https://aisovietnam.com/
- San pham:
https://aisovietnam.com/giai-phap-tu-dong-hoa-san-xuat/cdi-tech/
https://aisovietnam.com/danh-muc/san-pham/labeling-dataset/
https://aisovietnam.com/danh-muc/san-pham/trading-products/ai-detector/
- Chia se:
https://www.keylinks.edu.vn/2021/10/dan-nhan-du-lieu-trong-nganh-tri-tue-nhan-tao-ai.html
https://top1dexuat.com/he-thong-may-loc-nuoc-su-dung-cong-nghe-cdi/
https://vietnambrandmatters.com/threads/cong-nghe-tri-tue-nhan-tao-trong-quan-ly-san-xuat-cong-nghiep.379/"