Get Your Free Goodie Box here

Tuanminhpro Radio Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

Tuan Minh Pro chuyen cung cap si & le may bo dam loa keo, cong hoi roi hoi va micro khong day va cac phu kien tren toan quoc.
Ngoai ra chung toi con cung cap dich vu cho thue may bo dam, loa keo, cong hoi, roi hoi, micro, tivi LCD toan mien bac... dap ung cho cac khach hang su dung thoi gian ngan, chi phi re nham tiet kiem chi phi cung nhu qua trinh bao duong thiet bi.
Voi tren 10 nam kinh nghiem chung toi khang dinh se dem den cho khach hang nhung trai nghiem tot nhat ve san pham dich vu, gia ca cuc canh tranh tai Tuan Minh Pro.
Cam ket: Hang hoa chat luong tot – Gia ca canh tranh - Giao hang nhanh sau 30p.
Website: https://tuanminhpro.com.vn/
Dia chi: So 16 Ngo 101 hao Nam - O Cho Dua - Dong Da - Ha Noi
Chi duong: https://g.page/tuanminhpro?share
SDT: 0936371768
Email:kinhdoanh.tuanminhpro@gmail.com
#maybodam, #bodammotorola, #bodamkenwood, #loakeo, #loakeogiare, #conghoi, #roihoi, #thueloakeo, #thuebodam, #thuetivi