hungphat01 Profile

User's Picture
Công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng: Thép xây dựng , thép hộp, thép ống , thép cuộn các loại, thép hình chữ U, I, V , phụ kiện thép hàn, phụ kiện thép ống, mặt bích, cóc nối, phụ kiện ren, van .vv...

Male

Ho CHi Minh

VIET NAM

C ng ty chuy n kinh doanh c c m t h ng Th p x y d ng th p h p th p ng th p cu n c c lo i th p h nh ch U I V ph ki n th p h n ph ki n th p ng m t b ch c c n i ph ki n ren van vv M i nhu c u c a Qu kh ch h ng s c p ng m t c ch nhanh ch ng v hi u qu b t ng khi n v i C ng ty S t th p x y d ng H ng Ph t Steel Ti u chu n ANSI https hungphatsteel vn bang-gia-phu-kien-ong-thep-mat-bich tieu-chuan-ansi Ti u chu n BS https hungphatsteel vn bang-gia-phu-kien-ong-thep-mat-bich tieu-chuan-bs Ti u chu n DIN https hungphatsteel vn bang-gia-phu-kien-ong-thep-mat-bich tieu-chuan-din Ti u chu n JIS https hungphatsteel vn bang-gia-phu-kien-ong-thep-mat-bich tieu-chuan-jis Ph ki n Inox https hungphatsteel vn bang-gia-inox phu-kien-inox Th p V inox t m Inox https hungphatsteel vn bang-bao-gia-thep-v-inox-tam-inox ng Inox https hungphatsteel vn bang-gia-inox ong-inox Thi t b ch a ch y https hungphatsteel vn thiet-bi-pccc thiet-bi-chua-chay Thi t b b o ch y https hungphatsteel vn thiet-bi-pccc thiet-bi-bao-chay H th ng ch a ch y https hungphatsteel vn thiet-bi-pccc he-thong-chua-chay M y b m ch a ch y https hungphatsteel vn thiet-bi-pccc may-bom-chua-chay Van ch t l ng cao https hungphatsteel vn phu-kien-van chat-luong-cao Van d u kh gas https hungphatsteel vn phu-kien-van dau-khi-gas Van gang i Loan https hungphatsteel vn phu-kien-van gang-dai-loan Van ren inox https hungphatsteel vn phu-kien-van ren-inox Van trung qu c gi r https hungphatsteel vn phu-kien-van trung-quoc-gia-re van M t B ch Shin Yi https hungphatsteel vn phu-kien-van mat-bich-shin-yi Van Minh H a