Get Your Free Goodie Box here

QB Travel Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

Male

Đồng Hới

4th February 1988

https://qbtravel.vn/

Cong Ty TNHH DU LICH SOVABA QBTravel Cong ty TNHH Du Lich Sovaba goi tat la QBTravel la mot trong nhung don vi hang dau ve linh vuc cho thue xe o to du lich cho thue xe may doi moi tai Quang Binh Voi phuong cham dat trai nghiem khach hang len hang dau chung toi cung cap toi cac ban dich vu tot nhat voi muc gia hop ly nhat phu hop voi moi doi tuong khach hang Cac dich vu cua QBTravel bao gom Cho thue xe du lich Quang Binh co lai cho cho cho cho cho Cho thue xe tu lai Quang Binh cho cho Cho thue xe may Quang Binh Xe so Xe tay ga Xe con tay Cac loai xe cua chung toi deu la dong xe doi moi noi that tien nghi sang trong Ngoai ra xe con duoc trang bi day du wifi khan nuoc uong De mang den chat luong dich vu tot nhat chung toi luon lang nghe y kien phan hoi tu khach hang tu do co su dieu chinh thay doi phu hop Muc tieu ma QBTravel huong den Khong ngung dau tu trang thiet bi hien dai dao tao doi ngu lai xe an toan Doi ngu nhan vien nhiet tinh tan tam luon lang nghe y kien khach hang san sang tiep thu va thay doi Quy trinh dat xe nhanh chong thu tuc don gian Dam bao quyen loi cho khach hang bang cac hop dong thoa thuan ro rang day du Ho tro tu van quy khach Ben canh viec nang cao chat luong dich vu hien tai QBTravel con huong den mo rong them cac dich vu de dap ung toi da nhu cau cua khach hang Chung toi luon co gang