Get Your Free Goodie Box here

N?i Th?t Nh? Hà Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

Cong ty co phan Xay Dung va Noi That Nhi Ha la cong ty co nhieu nam kinh nghiem hoat dong trong linh thi cong nhom kinh, Chuyen san xuat, lap dat, thiet ke cua nhom kinh, cua kinh cuong luc, cua tu dong cac san pham nhu vach kinh cuong luc, mai kinh, vach nhom kinh gia re. Trong do san pham cua nhom, cua nhom kinh, cua nhom kinh gia re la the manh cua chung toi, khung nhom bao ve kinh tang kha nang chiu luc va do ben dam bao, cach am, cach nhiet tot san xuat gia cong tai xuong hien dai dap ung moi cong trinh du an, nha dan voi chat luong cao quy trinh lam viec chuyen nghiep va gia ca hop ly nhat.
Website: https://noithatnhiha.com/bao-gia-cua-nhom-kinh.html
So dien thoai: 0938335686
Dia chi tru so: C41, Khu TDC Duong Noi – Duong Noi – Ha Dong – Ha Noi
Xuong SX-1 (Du An): Phuc Tien – Bien Giang – Ha Dong – Ha Noi (2580M2) Xuong SX-2 (Dan Dung): Duong Noi – Ha Dong – Ha Noi (200m2) E-Mail: nhiha.inco@gmail.com
Chi duong: https://goo.gl/maps/cHVXx89yBk6nV9f57
#cuanhomkinh #cuanhomkinhgiare #cuanhom #thicongcuanhomkinh #lapdatcuanhomkinh #giacuanhomkinh