Get Your Free Goodie Box here

Livslang aflæring og pædagogisk livskunst - filosofisk livskunst som dannelse til det gode liv by Anders Dræby - HTML preview

PLEASE NOTE: This is an HTML preview only and some elements such as links or page numbers may be incorrect.
Download the book in PDF, ePub, Kindle for a complete version.

Livslang aflæring og pædagogisk livskunst

FILOSOFISK LIVSKUNST SOM DANNELSE TIL DET GODE LIV

Livsduelighed og filosofisk terapi

MICHEL DE MONTAIGNES FILOSOFISKE LIVSKUNST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Dræby

AU

1

1