Ben bir Hicim by Metin Münir - HTML preview

PLEASE NOTE: This is an HTML preview only and some elements such as links or page numbers may be incorrect.
Download the book in PDF, ePub, Kindle for a complete version.
index-1_1.jpg

Ben Bir Hiçim

Metin Münir

index-3_1.png

1

Bu e-kitap yazarın,

büyük bölümü Sabah, Vatan ve Milliyet gazetelerinde yayınlanmış,

köşe yazılarından derlenerek oluşturulmuştur.