Get Your Free Goodie Box here

38-Kesilapan-Umum-Di-Sekitar-Solat by Publish by HaR - HTML preview

PLEASE NOTE: This is an HTML preview only and some elements such as links or page numbers may be incorrect.
Download the book in PDF, ePub, Kindle for a complete version.

 

Ditulis & disusun Oleh:

Ruslan Mamat

img1.png

“Maka datanglah sesudah mereka,

pengganti (yang buruk) yang mensia-siakan

solat

 dan memperturutkan hawa nafsu,

maka kelak mereka akan menemui kesesatan”

(Surah Maryam: Ayat 59)

“Akan datang satu masa atas manusia,

di mana mereka mengerjakan solat,

yang sebenarnya mereka tidak mengerjakan

solat”

(Hadis riwayat Imam Ahmad)

img2.png

Dalam rangka menyusun naskah ini, saya berpegang teguh kepada sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang dinyatakan berikut, dengan niat dan tujuan yang satu iaitu untuk kembali ke jalan : “golongan yang mengikuti aku ada padanya hari ini dan yang mengikuti para sahabatku”  serta …..” hati-hatilah terhadap setiap perkara yang diada-adakan, kerana  semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah sesat dan setiap  yang sesat adalah tempatnya di dalam neraka”.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash Radhiyallahu Anhu:

“Dan sesungguhnya Bani Israil telah berpecah menjadi 72 golongan dan umatku akan  terpecah menjadi 73 golongan. Semua mereka akan masuk neraka kecuali satu golongan  yang selamat.  Para sahabat bertanya : “Siapakah mereka yang selamat itu ya  Rasulullah?”  Rasulullah SAW menjawab: yaitu golongan yang mengikuti aku, ada  padanya hari ini dan yang mengikuti para sahabatku.”

Hadis ini diriwayatkan secara lengkap oleh Imam Tirmidzi, diterangkan pula oleh Imam Hakim dalam juz yang pertama, Ibnu Wadhoh, Imam Al-Azurri dalam kitabnya As Syari’ah, Ibnu Nasr Al-Marwaji dalam kitabnya As Sunnah Al Laalikai, Abdul Qahir Al Baghdadi dalam kitabnya Al Faruq bainal Firaq. Hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi sebagai hassan gharib.

“Aku wasiatkan padamu agar engkau bertaqwa kepada Allah, patuh dan ta’at, sekalipun  yang memerintahmu seorang budak Habsyi. Sebab barangsiapa hidup (lama) di antara  kamu, tentu akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Kerana itu, berpegang  teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa’ ur Rasyidin yang (mereka itu) mendapat  petunjuk. Pegang teguhlah ia sekuat-kuatnya. Dan hati-hatilah terhadap setiap perkara  yang diada-adakan, kerana semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid’ah. Setiap  bid’ah adalah sesat (dan setiap yang sesat itu adalah tempatnya di dalam neraka).”  (Hadis riwayat Imam An Nasa’i dan Imam Tirmidzi). Ia berkata hadis ini hasan sahih.

Semoga naskah ini menjadi panduan berguna untuk kita semua serta mendapat keredhaan dan keberkatan Allah Ta’ala jua.