බුදුන් උපන් තැන (හෙවත් බුද්ධෝත්පාද ස්ථානය) - PDF Preview

බුදුන් උපන් තැන (හෙවත් බුද්ධෝත්පාද ස්ථානය)

බුදුන් උපන් තැන (හෙවත් බුද්ධෝත්පාද ස්ථානය)

by

මේ පොතේ දැක්වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්පත්ති ස්ථානය පිළිබඳවයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපන්නේ ලංකාවේ නොව ඉන්දියාවේයි. හෙළබිම උපන් ගෝතම බුදුන් යනු මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයින් විසින් ගොතන ලද බොරු...
IMPORTANT: This is just a preview of the first few pages. To read the whole book, please download the full eBook PDF.

If a preview doesn’t show below, click here to download the sample.
<div id="page-error">You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">download Adobe Reader</a>.<br><br>Alternatively, you can try to <a href="https://www.free-ebooks.net/international/බ-ද-න-උපන-ත-න-හ-වත-බ-ද-ධ-ත-ප-ද-ස-ථ-නය/pdf?dl&preview" target="_blank">open the preview in a new tab or window</a>.</div>