බුදුන් උපන් තැන (හෙවත් බුද්ධෝත්පාද ස්ථානය)

Author:

Downloads: 1

Visits: 41

Pages: 674

Published: 14 days ago

Rating: Rated: 2 times

  • 1 star
  • 2 stars
  • 3 stars
  • 4 stars
  • 5 stars

Read One Book Free!

Become a member of Free-Ebooks.net and you can download one free book.

Already a member? Login here

Membership requires a valid email address. We DO NOT spam and do not allow others access to your private information.

Book Description HTML

මේ පොතේ දැක්වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්පත්ති ස්ථානය පිළිබඳවයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපන්නේ ලංකාවේ නොව ඉන්දියාවේයි. හෙළබිම උපන් ගෝතම බුදුන් යනු මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයින් විසින් ගොතන ලද බොරු කතාවකි. මෙම පොතේ ඇත්ත බුද්ධ ධර්මය සහ පැරණි කරුණු, සාක්ෂි, සූත්‍ර, ධර්ම කරුණු, සිතියම්, ඡායාරූප, දඹදිව ජම්බුදීපය පිළිබඳ තොරතුරු අන්තර්ගතයි. This book tells about the birth place of Lord Buddha. Lord Buddha was born in India, not Sri Lanka. There are too many proofs for this in thi...

Reader Reviews
loading comments
Add a comment: (You need to login to post a comment)
Rate this title: