తప్పటడుగులు - A Short Story - PDF Preview

తప్పటడుగులు - A Short Story

తప్పటడుగులు - A Short Story

by

ఈ 'తప్పటడుగులు' పెళ్లంటే బస్సులో హడావిడిగ జేబుఱుమాలు పరిచి సీట్ సొంతం చేసుగునే వ్యవహారం మాత్రమే. తొలి ఆకర్షణే వివాహ యోగ్యo అనుకోవడం అవివేకం. శారీరికత మానసికతని అన్వయించిన పెళ్లిలోనే...
IMPORTANT: This is just a preview of the first few pages. To read the whole book, please download the full eBook PDF.

If a preview doesn’t show below, click here to download the sample.
<div id="page-error">You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">download Adobe Reader</a>.<br><br>Alternatively, you can try to <a href="https://www.free-ebooks.net/international/తప-పటడ-గ-ల-A-Short-Story/pdf?dl&preview" target="_blank">open the preview in a new tab or window</a>.</div>