క్షంతవ్యులు - PDF Preview

క్షంతవ్యులు

క్షంతవ్యులు

by

తొలినవలని మొదటి ముద్దుతో పోల్చడం అతిశయోక్తి కాదు.చిన్ననాటి నేస్తాలు, రామం, శశి, యుక్త వయసులో ప్రేమవలలో చిక్కుకుంటారు. కాని విధి వారి వివాహ బంధానికి యమ పాశం అడ్డువేయాగా రామం శశిని...
IMPORTANT: This is just a preview of the first few pages. To read the whole book, please download the full eBook PDF.

If a preview doesn’t show below, click here to download the sample.
<div id="page-error">You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">download Adobe Reader</a>.<br><br>Alternatively, you can try to <a href="https://www.free-ebooks.net/international/క-ష-తవ-య-ల/pdf?dl&preview" target="_blank">open the preview in a new tab or window</a>.</div>