అప్రాశ్యులు

Author:

Downloads: 2

Pages: 95

Published: 1 month ago

Rating: Rated: 0 times Rate It

  • 1 star
  • 2 stars
  • 3 stars
  • 4 stars
  • 5 stars

Read Five Books Free!

Become a member of Free-Ebooks.net and you can download five free books every month.

Already a member? Login here

Membership requires a valid email address. We DO NOT spam and do not allow others access to your private information.

Book Description

అరవైఏళ్లనాటి ఈ 'స్త్రీ' నవల ఈనాటి అతివకి ప్రతిబింబం. రజని ఆత్మనిర్భరత అసాధారణమయితే ఆమె చంచల ప్రవృత్తి అనూహ్యగోచరం.కమల పాతివ్రత్యసంకల్పం అఖుంటితమయితే ఆమె లోనయిన పరపురుషాకర్షణ ప్రకృతిచిత్తం.విశాల ఉదార సేవాభావం దైవత్వమయితే ఆమె చూపే అపార ప్రేమానురాగం స్త్రీ సహజ వ్యక్తిత్వం.ఈ ఐ-బాటిల్ లోని రజనీ - రామంల ప్రేమగీతాలు, కమల - ప్రసాద్ ల రాగద్వేషాలు మరియు విశాల - సనల్ ల అనురాగఛాయ...

Reader Reviews
loading comments
Add a comment: (You need to login to post a comment)
Rate this title:
ABOUT THE AUTHOR

Bhimeswara Challa

Bhimeswara Challa is a Telugu novelist - Kshantavyulu, Aprāsyulu - and non-fiction writer - "Man’s Fate and God’s Choice (An Agenda for Human Transformation)" 'n "The War Within - Between Good and Evil (Reconstructing Money, Morality and Mortality)".