چادر قرمز (red tent) - PDF Preview

چادر قرمز (red tent)

چادر قرمز (red tent)

by

داستان گیرای دینا- دختر لیا و یعقوب و خواهر یوسف را به تصویر می کشد. این کتاب با اشاراتی که به کتاب پیدایش ( نخستین بخش انجیل عهد عتیق) دارد، در مورد زندگی زنان عهد عتیق است. ” چادر قرمز” داستان مادران، دختران، قابلگی، عشق و زندگی در سرزرمین بیگانه را نقل می کند.
IMPORTANT: This is just a preview of the first few pages. To read the whole book, please download the full eBook PDF.

If a preview doesn’t show below, click here to download the sample.
<div id="page-error">You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">download Adobe Reader</a>.<br><br>Alternatively, you can try to <a href="https://www.free-ebooks.net/international/چادر-قرمز-red-tent/pdf?dl&preview" target="_blank">open the preview in a new tab or window</a>.</div>