من در گذشته، من از گذشته - PDF Preview

من در گذشته، من از گذشته

من در گذشته، من از گذشته

by

در این مجموعه داستان شما با تخیلی برگرفته از واقعیت هایی دردناك از روزگار ما و روزگار گذشتگان ما که فریاد حقیقتی است تلخ، مرده خواهی به جاي زنده دوستی، عشقی افسار گسیخته، گرگی در پوست بره، عاشقی نیاموخته از روزگار و انسانی در قالب مترسکی مقهور از سرنوشت روبرو هستید .
IMPORTANT: This is just a preview of the first few pages. To read the whole book, please download the full eBook PDF.

If a preview doesn’t show below, click here to download the sample.
<div id="page-error">You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">download Adobe Reader</a>.<br><br>Alternatively, you can try to <a href="https://www.free-ebooks.net/international/من-در-گذشته-من-از-گذشته/pdf?dl&preview" target="_blank">open the preview in a new tab or window</a>.</div>