مترسک

Author:

Downloads: 4

Visits: 1

Pages: 17

Published: 6 years ago

Rating: Rated: 1 times

 • 1 star
 • 2 stars
 • 3 stars
 • 4 stars
 • 5 stars

Read One Book Free!

Become a member of Free-Ebooks.net and you can download one free book.

Already a member? Login here

Membership requires a valid email address. We DO NOT spam and do not allow others access to your private information.

Book Description

اکثرا مترسک هایی هستیم که با زشتی ها و موهومات دنیا خو گرفته ایم. مغلوب جبر روزگار شده ایم و خسته تکرار. بدی ها را تحمل میکنیم تا شاید دنیای دیگری باشد که بتوانیم حق خود را بستانیم، دریغ از اینکه آن کسی که در این دنیا برد و خورد در آن دنیای دیگر نیز در صورت وجود رویه خود را ادامه میدهد. دل بستن به آنچه ما را از رفتن باز میدارد تنها باعث نابودی ما میشود، باید رفت تا خرافات را مغلوب کرد، ماندن یعنی مُردن. دل سپردن به افکار پوسیده دیگران، تن دادن به ناآگاهی آنان ما را به جنون خواهد کشاند، جنونی که وحشتناک تر از مرگ است.

Reader Reviews
loading comments
Add a comment: (You need to login to post a comment)
Rate this title:

Other books by author...

 • وقت مکاشفه
  وقت مکاشفه International by امید اسماعیلی
  وقت مکاشفه
  وقت مکاشفه

  Reads:
  3

  Pages:
  23

  Published:
  Jun 2023

  میزان فرهنگ یک جامعه را باید از روی احترامشان به زن ها سنجید

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

 • راز پروانه های شهر خاموش
  راز پروانه های شهر خاموش International by امید اسماعیلی
  راز پروانه های شهر خاموش
  راز پروانه های شهر خاموش

  Reads:
  0

  Pages:
  25

  Published:
  Jun 2023

  راز پروانه های شهر خاموشنویسنده: امید اسماعیلیناشر: نشر ورجاوندویراستار: رقیه طاهریطراح جلد: بهار دوست محمدیتهران، ایران

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

 • راز خلقت
  راز خلقت International by امید اسماعیلی
  راز خلقت
  راز خلقت

  Reads:
  0

  Pages:
  22

  Published:
  Jun 2023

  راز خلقتنویسنده: امید اسماعیلیناشر: نشر امیدمدیر مسئول: عظیم دادابوئفطراح جلد: سوزاندوشنبه، تاجیکستان

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

 • نمایش سرد
  نمایش سرد International by امید اسماعیلی
  نمایش سرد
  نمایش سرد

  Reads:
  0

  Pages:
  23

  Published:
  Jun 2023

  نمایش سردنویسنده: امید اسماعیلیناشر: نشر امیدمدیر مسئول: عظیم دادابوئفطراح جلد: سوزاندوشنبه، تاجیکستان

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT