The Mirror of Kong Ho

The Mirror of Kong Ho
By
Ernest Bramah