Tafsiirka Quraanka Kariimkha Ah Jiska 28aad HTML version

100% Bilaash, 100% Xalaal, 100% Soomaali.
Tarjumaaddii: Maxamuud Maxamed Cabdi (1985) iyo kuwo kale.
Farsamadii, dib-u-qoristii iyo habeyntii: Eng S Jama.
Fadlan, ogow tafsiirkani waa tarjumaad guud, si ardeyda iwm ay u fahmaan macnaha Quraanka Kariimka ah.
Wixii faah-faahin dheeraad ah, sharraxaad badan ama faallo gaar ah u sii baahan, fadlan, la kaasho
khubarada/culimada tafsiirka Quraanka ku takhasustay.
--- *** ---
066: Suurat At-Taxriim
Magaca Eebbe yaan ku bilaabaynaa ee Naxariis guud iyo Naxariis gaar ahba naxariista.
1. Nebiyoow maxaad u xarrimi wax Eebbe kuu xalaaleeyey, si aad u raalli geliso
haweenkaaga? Eebbe waa Dembi-dhaafe, Naxariiste ah.
2. Eebbe waa idiin caddeeyey waxa dhaartiinnu ku xalaaloobi. Eebbena waa Gargaarihiinna,
waana Wax-Walba-Oge, Fal-San.
3. Ma xusuusan waqtigii Nebigu ku qarsaday haweenkiisa qaarkood hadal, markaas ay ka
warrantay xaalkii. Eebbana uu Nebiga u daahiriyey. Markaas Nebigu uu ogeysiiyey qaarkiis
(haweeneydii), qaarna uu ka dhaafay. Markuu u warramay ay tidhi: "Yaa kuu sheegay
xaalkan?" K una yidhi: "Waxaa ii warramay Eebbaha Wax-Walba-Oge ah, ee Yaqaanna".
4. Haddaad Eebbe u noqotaan, inkastoo qalbigiinnu iishay, Eebbe wuu idiin dhaafi.
Haddaadse isu kaalmaysataan Nebiga (dhibkiisa) waxaa u gargaari Eebbe, Jibriil iyo kuwa
suubban ee Muu'miniinta ah. Malaa'iigta (kalena) markaas ka dib ayey xoojin.
5. Wuxuu Eebbe u dhow yahay, haddii uu Nebigu idin furo (haweenka Nebiga qaarkood), in
uu idiinku beddelo kuwo (haween) idin ka kheyr roon oo ah Muslimiin, Muu'miniin ah;
addeeca Eebbe, toobbad keena, Eebbe caabbuda, soomana - kuwo horay loo guursaday iyo
kuwo aan hadda ka hor la guursanba leh.
Aayadahani waxay ku soo degeen mar uu Nebigu (naxariis iyo nabadgelyo korkiis Eebbe ha yeelee)
caano ama malab uu ka soo dhadhamiyey guri haweeneydiis. Markaas uu kuwa (haweenka) kale
qalbigooda wax galay.
Eebbana Isagaa wax xalaaleeya, waxna xarrima. Sidaas daraadeed, ayuu Nebiga ugu jeediyey
arrintaas.
Tan kale, waa in aan la isku kaalmaysan dhib iyo waxyeello ee la isku kaalmaystaa wanaag iyo samo-
fal. Eebbana waa gargaaraha Rasuulkiisa iyo Muu'miniinta.
Masruuqna wuxuu yidhi: "Nebiga waxaa la faray inuu dhaartii ka kafaaro-guto".
At-Taxriim (1-5).
6. Kuwa xaqa rumeeyoow, ka dhawra naftiinna iyo ehelkiinna naar lagu shido dad iyo
dhagax. Naartaas oo ay ka shaqeeyaan malaa'iig adag oo daran oo aan Eebbe ku caasiyeynin
wuxuu faro, falana wixii la amro.
7. Kuwa gaaloobayoow, ha cudur-daarannina maanta (Q iyaamaha). Waxaa uun la idinka
abaal marin waxaad camal fali jirteen.
8. Kuwa xaqa rumeeyoow, u toobbad keena Eebbe, toobbad san. Wuxuu Eebbe u dhow
yahay inuu asturo xumaantiinna, idin geliyana jannooyin ay dureerayso (qulquli) dhexdooda
webiyaal; maalinta aanu Eebbe hoojineynin Nebiga iyo kuwa la jooga. Nuurkooduna wuxuu
socon hortooda iyo midigtooda, iyagoo odhan, "Eebboow noo taam yeel nuurkayaga, noona
dembi dhaaf, Adigaa wax walba kara e".
9. Nebiyoow la jihaad gaalada iyo munaafiqiinta, kuna adkow. Hoygooduna waa Jahannamo,
meel loo ahaadana iyadaa u xun.