Máximas Morales en Ilocano y Castellano Para Uso de los Niños HTML version

ANNUNGEN DAGUITI NADUMADUMA NGA
CASASAAD.
.
1. Taracnen ti asaoa, anac quen cabbalay, cas rumbeng iticasasaad.
2. Saan á dadaelen iti cucua ti panagsugal quenpanagpasindayag.
3. Bayadan, cas rebengna, ti tangdan daguiti tagabo quenmangmanggued.
4. Ayoanan iti cababalin daguiti annac quen adda itiimatón.
, quen iti yaaoatda cadaguiti
Santos Samentos.
6. Balacadan ida cas mainugot.
7. Dusaen ida no maicari quet saan á maipuon iti pungtotoenno ranggas.
.
9. Ic-can ida ti aramidenda.
10. Taripatuen ida cadaguiti saquitda.
11. Patuladan ida ti naimbag.
12. Icammatalec ida ti Dios quet isagutan ida ti naimbag ámanursuro, casta met iti pangguedan quen
paguimbaganda.
- -
.
Páhiná 10
- -uray quen
daques.
OBLIGACIONES DE VARIOS ESTADOS.
Obligaciones de las cabezas defamilia.
1. Mantener la familla segun su propio estado.
2. No disipar la hacienda en juegos ni en vanidades.