Evanđelja HTML version

Ev andelj a
6
1.2.4 Božansko nadahnuce autora
Sam sadržaj evandelja svjedoci o božanskom nadahnucu autora evandelja.
Autoritet evandelja temelji se na tom Božanskom nadahnucu, kao što je slucaj i sa svim
knjigama Biblije.
Kao vjernici smatramo da su evandelja napisana od ljudi koji su bili potaknuti Duhom Svetim, i
zato da su evandelja potpuno vjerodostojan i mjerodavan izvor informacija o životu i ucenju
Gospodina Isusa Krista.
Da su evandelisti bili nadahnuti Duhom Svetim jasno se vidi iz samog teksta evandelja,
npr. kad Gospodin daje obecanje svojim ucenicima:
"A kad v as predadu , ne brinite se, kako ili što cete gov oriti! U onaj cas dat ce v am se, što
cete gov oriti.
Jer nij este v i, koj i gov orite, nego Du h Oca v ašega gov ori preko v as." (Mt 10.19-20)
Ili na drugom mjestu kad kaže:"A Utj ešitelj , Du h Sv eti, koj ega ce Otac poslati u im e m oj e,
on ce v as nau citi sv em u i napom enu t ce v am sv e, što v am rekoh ." (Iv 14.26)
Isto tako i: "A li kad dode on, Du h istine, u v est ce v as u sv u istinu , j er nece od sebe gov oriti,
nego ce gov oriti što cu j e, i j av it ce v am bu du ce stv ari. On ce m e proslav iti, j er ce od
m oj ega u zeti, i obj av iti v am a.(Iv 16.13-14).
Sva ova obecanja ispunila su se na Pedesetnicu, što jasno možemo vidjeti opisano u Djelima
apostolskim gdje citamo: "I napu niše se sv i Du h a Sv etoga, i stadoše gov oriti raznim
j ezicim a, kao što im j e Du h (Sv eti) dav ao da gov ore." (Dj 2.4)
Na kraju i svaki vjerenik citajuci evandelja cuti Božansko nadahnuce evandelja i jasno uvida da
ti spisi sadrže samu Rijec Božju.
1.2.5 Odnos evandelja i Starog Zavjeta
Evandelja su blisko povezana s Starim zavjetom, ona na jasan nacin ukazuju da je došlo vrijeme
ispunjenja starozavjetnih prorocanstava i prikazuju Isusa kao Mesiju o kojem su propovijedali
starozavjetni proroci.
Vrijeme izmedu Malahija, zadnjeg proroka starog zavjeta, i rodenja Mesije Isusa Krista je oko
450g.
Prvi prorok nakon vremena Starog zavjeta je Ivan Krstitelj.
Sam Isus kaže:" Zakon i proroci dosežu do Iv ana. Otada se nav j ešcu j e radosna v ij est o
kralj ev stv u Božj em u , i sv aki prodire silom u nj ega." (Lk 16.16),
i na taj nacin prikazuje
Ivana kao posljednjeg proroka koji je poslan kako bi nagovijestio dolazak Mesije – Isusa Sina
Božjeg.
Služba Ivana Krstitelja zabilježena je uglavnom u pocetnim dijelovima evandelja.