Evanđelja HTML version

Ev andelj a
38
1.4.1.3 Uvod u Lukino evandelje
Uvod u Lukino evandelj e
Autor
Vrij eme nastanka
Mj esto nastanka
Namj ena evandelj a
Osvrt na tekst evandelj a
Organizacij a teksta
Kanonska važnost evandelj a