Evanđelja HTML version

29
Ev andelj a
1.4.1.2.2 Vrijeme nastanka
Postoji više teorija u godinama nastanka Markovog evandelja. Ni rani izvori nisu jednoglasni o
godinama nastanka Markovog evandelja.
Irenej (teolog, biskup, Smirna, 130. - Lyon, 202.) kaže da je Marko, nakon smrti Petra i Pavla,
zapisao ono što je cuo u Petrovim propovijedima o Isusu.
S druge strane Klement Aleksandrijski (idealist, voditelj katehetske škole, prvi "doktor
kršcanstva", Atena 150 – 215 Cezareja) smješta nastanak evandelja prije Petrove smrti i kaže da,
kad je Petar cuo o tome „nije niti ometao, niti poticao rad“.
Dok Jeronim (autor prijevoda Biblije na latinski jezik, crkveni naucitelj, crkveni otac, teolog,
filozof, jezikoslovac, Stridon, oko 347. - Betlehem, 30. rujna 420) govori da je Petar „odobrio i
objavio u crkvama, te naložio citanje“.
Neki drugi kažu da je Petar diktirao Marku prilikom pisanja.
Pitanje koje se postavlja kod datiranja Markovog evandelja je dali je pisano prije ili poslije
Petrove i Pavlove smrti.
Kako su i Petar i Pavao ubijeni za vladavine Nerona (54-68g, peti rimski car) u Rimu (crkvena
tradicija), prilicno je teško odrediti tocnu godinu nastanka evandelja, no ako je evandelje
napisano nakon njihovih smrti onda evandelje možemo datirati sredinom šezdesetih godina.
Ako je evandelje pisano dok su Petar i Pavao još bili živi onda nastanak možemo pomaknuti u
kasne pedesete godine.
Luka završava Djela u vrijeme kad je Pavao u Rimskom zatvoru ranih šezdesetih godina.
Kako je Luka napisao svoje evandelje prije Dijela i ako je istina da je Luka koristio Markovo
evandelje onda su kasne pedesete vjerojatnije godine nastanka evandelje.
Najvjerojatniji raspon godina nastanka Markovog evandelja je od 55-65g. i to ga cini najranijim
kanonskim evandeljem.
1.4.1.2.3 Mjesto nastanka
Marko svoje evandelje najvjerojatnije piše u Rimu.
Nekoliko ranih crkvenih pisaca povezuju pisanje Markovog evandelje s Rimom, npr. Anti-
Marcionite Prologue, Irenej Lionski (teolog, biskup, Smirna, 130. - Lyon, 202.) kao i Klement
Aleksandrijski (idealist, voditelj katehetske škole, prvi "doktor kršcanstva", Atena 150 – 215
Cezareja), svi u svojim tekstovima navode da je Marko pisao u „regiji Italije“.
U prilog toj cinjenici govori i ciljana publika za koju Marko prvenstveno piše (rimski obracenici
na kršcanstvo), kao i upotreba jedanaest latinskih rijeci koje koristi Marko a koje ne možemo
naci nigdje drugdje u Novom Zavjetu.