Evanđelja HTML version

Ev andelj a
27 8
1.5.1.6 Organizacija teksta evandelja
Strukturu Ivanovog evandelj a možemo podij eliti na pet dij elova:
I. Dolazak i utj elovlj enj e Rij eci (Iv 1.1 – 1.13)
Ivan pocinje evandelje naglašavajuci Isusovo Božansko porijeklo i njegovu bezvremenost
(vjecnost). Opisuje Isusa kao stvoritelja svijeta i izvora sveg života.
Spominje Ivana Krstitelja koji je došao da navijesti dolazece Svijetlo svijeta, koje ce vecina ljudi
odbaciti a oni koji Ga prihvate postati ce djeca Božja.
II. Utj elovlj ena Rij ec, život svij eta (Iv 1.14-6.71)
Evandelist zapisuje dogadaje i govore koji otkrivaju pravu Isusovu narav. To cini kroz
svjedocenje Ivana Krstitelja i kroz rijeci i djela samog Isusa.
Piše o milosti i istini koja dolazi s utjelovljenom Rijecju Božjom (Isusom Kristom) (Iv 1.14-
2.11).
Isus sam otkriva svoje poslanje i narav kroz opis dogadaja kod što su: cišcenje hrama (Iv 2.12-
32); razgovor s Nikodemom (Iv 3.1-21); razgovor s ženom iz Samarije (Iv 4.7-42); kao i kroz
iscjeljenje sina kraljevskog cinovnika (Iv 4.46-54). U ovom djelu i Ivan Krstitelj ponovno javno
svjedoci u prilog Isusovog mesijanstva (Iv 3.22-36).
Još jasnije Ivan opisuje kako se sam Isus otkriva kao zacetnik i održavatelja života u prici o
ozdravljenju nemocnog covjeka u subotu (Iv 5.1-47), kao i u cijelom šestom poglavlju gdje Ivan
opisuje kako Isus nahrani pet tisuca ljudi s pet kruhova i dvije ribe (Iv 6.1-15) i hoda po vodi (Iv
6.16-21).
U nastavku šestog poglavlja Isus drži govor u kojem jasno govori tko je i koje mu je poslanje. To
dovodi, s jedne strane, do napuštanja Isusa od veceg broja dotadašnjih ucenika a s druge strane
do priznanja „I m i v j erov asm o i spoznasm o, da si ti Sv etac Božj i."
od ostatka ucenika. (Iv
6.21-71).
III. Utj elovlj ena Rij ec, Život i Svj etlost Svij eta u borbi s duhovnom tamom (Iv 7.1-
11.54)
Tijekom blagdana sjenica Isus govori Židovima da je poslan od Boga, kojeg oni ne poznaju. Zbog
toga oni ga žele ubiti i šalju sluge da ga uhvate.
Još im govori da je on život svijeta i da tko god povjeruje u njega„iz nj ega ce poteci rij eka živ e
v ode.“ Zbog njegovog govora dolazi do podjele izmedu Židova, neki ga priznaju kao proroka dok
ga drugi žele ubiti. (Iv 7.1-53)
Iduceg dana ponovno dolazi u hram i poucava. Židovi mu dovode ženu uhvacenu u preljubu
kako bi ga kušali ali on im otkriva njihovu vlastitu grešnost kad ih poziva da oni bez grijeha prvi
bace kamen.
Ponovno im govori da je on svijetlost svijeta i da tko god ide za njim ne hoda u tami nego ima
svjetlost života.
U iducem djelu ulazi u otvoren sukob s Židovima kad im govori da imaju Ðavla za oca (Iv 8.44)
i da ne slušaju rijeci Božje jer nisu od Boga (Iv 8.47).
Potom se najjasnije objavljuje kao sam Bog kad kaže:„Zaista, zaista, kažem v am : ako tko
bu de držao rij ec m oj u , nece v idj eti sm rti dov ij eka."
(Iv 8.58)
To pobuduje žestok revolt Židova koji uzimaju kamenje da ga kamenuje ali on izmedu njih izlazi
iz hrama (Iv 8.59).
U devetom poglavlju Isus dokazuje da je svjetlost svijeta kad vraca vid slijepom covjeku (Iv 9.1-
41), a u prvoj polovici desetog poglavlju govori o sebi kao dobrom pastiru koji daje život za svoje
ovce (Iv 10.11) što opet dovodi do razdora medu Židovima.
(Iv 8.51) i posebno „Isu s im odgov ori:
Zaista, zaista, kažem v am : "Prij e nego j e postao A brah am , j a j esam ."