Evanđelja HTML version

Ev andelj a
20
1.4.1.1.1 Autor
Prema predaji koja seže u prvo stoljece smatra se da je autor prvog evandelja u Bibliji Matej
(„dar Božji), drugim imenom Levi, po zanimanju carinik (Mt 9.9, Mk 2.14, Lk 5.27).
U prilog toj cinjenici govori njegovo detaljan opis dogadanja o kojima piše kao i cesto
spominjanje novca.
Kao carinik Matej je obucen za vodenje raznih evidencija i možda je izabran kako bi napisao
tocan izvještaj o životu i ucenju Isusa Krista.
No u isto vrijeme kao carinik u službi Rimske vlasti sigurno je bio i prezren od svog naroda i
smatran izdajnikom.
Tecno se koristi Aramejskim i Grckim i možemo pretpostaviti da je ucen i prilicno bogat covjek
(priredio je veliku gozbu u svojoj kuci za Isusu, svoje kolege carinike i druge „grešnike“ (Mt
9.10))
Najvjerojatnije je to sve napustio kako bi slijedio Isusa.
Matej je jedan od dvanaestorice apostola i ocevidac mnogih Isusovih djela.
Ovako sam Matej prepricava poziv Isusa u svom evandelju:
„Kad j e Isu s odatle otišao dalj e, v idj e cov j eka po im enu Matej a gdj e sj edi na carini. Rece
m u : "Haj de za m nom !" On u stade i ode za nj im .“ (Mt 9.9)
Možemo pretpostaviti da je Matej cuo Isusovo propovijedanje par puta prije ovog poziva.
U prilog Mateju kao autoru evandelja govore i ugledni ljudi u prvim stoljecima crkve kao što je
Irenej (Biskup u Lyonu, Francuska 130-202g) koji piše „Matej je, medu Židovima, objavio
evandelje na njihovom jeziku…“.
Spominje ga i Jeronim (znan kao Eusebius Hieronymus cca 347-420g, vodeci Biblijski ucenjak
svog doba) „Matej carinik, imenom Levi, prvi je objavio evandelje u Judeji na Hebrejskom…“
Klem ent A leksandrij ski (Tit Flavij e Klem ent)
Nije zabilježena niti jedna Matejeva izgovorena rijec, iako ga sva cetiri evandelja spominju kao
jednog od dvanaestorice najbližih Isusovih ucenika.
Nema pouzdanih informacija o apostolskoj karijeri Mateja, smatra se da je propovijedao u
Palestini nekoliko iducih godina, nakon toga, tradicija kaže da je otišao propovijedati u Perziji,
Siriji i na kraju u Egipat i Etiopiju.
Tradicija Istocne crkve govori da je umro prirodnom smrcu, dok Zapadna crkva tvrdi da je umro
mucenickom smrcu (ubijen macem).
(Atena, 150. - 215. Cezareja), idealist, voditelj
katehetske škole, prvi "doktor kršcanstva", svetac, opisuje ga kao strogog isposnika koji živi „na
sjemenkama i bilju bez mesa“. Lako je za pretpostaviti da je Matej svoj grešni život zamijenio za
strogi isposnicki nacin života.