Evanđelja HTML version

19
Ev andelj a
1.4.1.1 Uvod u Matejevo evandelje
Uvod u Matej evo evandelj e
Autor
Vrij eme nastanka
Mj esto nastanka
Odnos Starog Zavj eta i evandelj a po Matej u
Namj ena evandelj a
Osvrt na tekst evandelj a
Kanonska važnost evandelj a