Evanđelja HTML version

I
Ev andelj a
Sadržaj
Evandelj a
1
1 Uv od
................................................................................................................................... 2
2 Uv od u ev andelj a
........................................................................................................................
................................................................................................................................... 3
Opce in for m a cij e
........................................................................................................................
4
A u t or i
5
Na m j en a
ev a n del j a
........................................................................................................................
5
Boža n sk o n a da h n u ce a u t or a
........................................................................................................................
6
Odn os ev a n del j a i St a r og Za v j et a
........................................................................................................................
6
Ka n on ev a n del j a
........................................................................................................................
7
Pov ij esn a t ocn ost ev a n del j a
........................................................................................................................
8
Pov ij esn i spisi ev a n del j a
........................................................................................................................
9
Ža n r
................................................................................................................................... 11
10
3 Biografij a Isu sa Krista
................................................................................................................................... 16
4 Sinopticka ev andelj a
........................................................................................................................
Uv od u sin opt ick a ev a n del j a
...............................................................................................................
17
Uv od u Matej ev o ev andelj e
......................................................................................................................................... 20
A u t or
V r ij em e
n a st a n k a
......................................................................................................................................... 21
......................................................................................................................................... 21
Mj est o n a st a n k a
......................................................................................................................................... 21
Odn os St a r og Za v j et a i ev a n delj a po Ma t ej u
......................................................................................................................................... 22
Na m j en a
ev a n delj a
......................................................................................................................................... 22
Osv r t n a t ek st ev a n delj a
......................................................................................................................................... 25
Ka n on sk a v a žn ost ev a n delj a
...............................................................................................................
Uv od u Markov o ev andelj e
......................................................................................................................................... 27
A u t or
V r ij em e
n a st a n k a
......................................................................................................................................... 29
......................................................................................................................................... 29
Mj est o n a st a n k a
......................................................................................................................................... 30
Pov j esn e ok oln ost i u k oj im a j e n a pisa n o ev a n delj e
......................................................................................................................................... 30
Na m j en a
ev a n delj a
......................................................................................................................................... 31
Osv r t n a t ek st ev a n delj a
......................................................................................................................................... 34
Or g a n iza cij a
t ek st a
......................................................................................................................................... 36
Cj elov it ost
t ek st a
......................................................................................................................................... 37
Ka n on sk a v a žn ost ev a n delj a
...............................................................................................................
Uv od u Lukino ev andelj e
......................................................................................................................................... 39
A u t or
V r ij em e
n a st a n k a
......................................................................................................................................... 41
......................................................................................................................................... 40
Mj est o n a st a n k a
......................................................................................................................................... 41
Na m j en a
ev a n delj a
......................................................................................................................................... 42
Osv r t n a t ek st ev a n delj a
......................................................................................................................................... 44
Or g a n iza cij a
t ek st a
......................................................................................................................................... 47
Ka n on sk a v a žn ost ev a n delj a
........................................................................................................................
T ek st sin opt ick ih ev a n del j a pr ik a za n u t a b l ici
...............................................................................................................
48
Ev andelj a po Matej u, Marku i Luki
................................................................................................................................... 27 1
5 Ev andelj e po Iv anu
........................................................................................................................
Uv od u Iv a n ov o ev a n del j e
...............................................................................................................
272
A utor
V rij em e nastanka
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Mj esto nastanka
...............................................................................................................
Nam j ena ev andelj a
...............................................................................................................
Osv rt na tekst ev andelj a
...............................................................................................................
Organizacij a teksta ev andelj a
...............................................................................................................
Odnos izm edu Iv anov og i sinoptickih ev andelj a
........................................................................................................................