Annajanska the Bolshevik Empress

Annajanska, the Bolshevik Empress
by
George Bernard Shaw