மனித மனம் ஒரு மிருகப் பண்ணை - PDF

மனித மனம் ஒரு மிருகப் பண்ணை
மிருகங்கள் மாற்றும் எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரே மனது. ஒரே செயல்பாடு காலத்தினாலும் இடத்தினாலும் இவை மாறுவதில்லை ஆனால் மனிதனின் சிந்தனையும் செயல்பாடும் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுகிறது...
This is only a PDF preview of first few pages of மனித மனம் ஒரு மிருகப் பண்ணை by Natarajan. Please download the full version to read the complete book.
Note: You must have Adobe Reader or Acrobat Installed to see this Preview
You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please download Adobe Reader from <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">here</a>. Or, if you want to download the PDF file to your computer, please click <a href="https://www.free-ebooks.net/ebook/மன-த-மனம-ஒர-ம-ர-கப-பண-ண/pdf">here</a>.