மனித மனம் ஒரு மிருகப் பண்ணை - PDF

மனித மனம் ஒரு மிருகப் பண்ணை
மிருகங்கள் மாற்றும் எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரே மனது. ஒரே செயல்பாடு காலத்தினாலும் இடத்தினாலும் இவை மாறுவதில்லை ஆனால் மனிதனின் சிந்தனையும் செயல்பாடும் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுகிறது...
This is only PDF preview of first few pages of மனித மனம் ஒரு மிருகப் பண்ணை by Natarajan. Please download the full version to read the complete book.
Note: You must have Adobe Reader or Acrobat Installed to see this Preview
You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please download Adobe Reader from <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">here</a>. Or, if you want to download the PDF file to your computer, please click <a href="https://www.free-ebooks.net/ebook/மன-த-மனம-ஒர-ம-ர-கப-பண-ண/pdf">here</a>.