அறிவாளராகவும், பேரரிவாளாராகவும் மற்றுவது எப்படி? (Knowledge. Go Get It, in Tamil) - PDF

அறிவாளராகவும், பேரரிவாளாராகவும் மற்றுவது எப்படி? (Knowledge. Go Get It, in Tamil)
கல்வியின் அடிப்படை குறிக்கோள் மிக உயர்ந்த அறிவை அடைவது. ஆனால் உலகம் முழுவதும் கல்வித்திட்டத்தில் அறிவை அடையும் வழிகள் பற்றி எந்த ஒரு பயிற்சியும். ்இல்லை் இந்த புத்தகம் வழிகள்...
This is only a PDF preview of first few pages of அறிவாளராகவும், பேரரிவாளாராகவும் மற்றுவது எப்படி? (Knowledge. Go Get It, in Tamil) by Natarajan. Please download the full version to read the complete book.
Note: You must have Adobe Reader or Acrobat Installed to see this Preview
You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please download Adobe Reader from <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">here</a>. Or, if you want to download the PDF file to your computer, please click <a href="https://www.free-ebooks.net/ebook/அற-வ-ளர-கவ-ம-ப-ரர-வ-ள-ர-கவ-ம-மற-ற-வத-எப-பட-Knowledge-Go-Get-It-in-Tamil/pdf">here</a>.