அழகியும் மிருகமும் / Beauty and the Beast - PDF Preview

அழகியும் மிருகமும் / Beauty and the Beast

அழகியும் மிருகமும் / Beauty and the Beast

by

ஒரு ஏழை வணிகர் தனது மகள் ப்ரியன்னாவுடன் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் வசித்து வந்தார். அவர் தனது மகளை மிகவும் நேசித்தார். அவள் இதயம் விரும்பிய அனைத்தையும் கொடுக்க விரும்பினார். ப்ரியானாவின்...
IMPORTANT: This is just a preview of the first few pages. To read the whole book, please download the full eBook PDF.

If a preview doesn’t show below, click here to download the sample.
<div id="page-error">You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">download Adobe Reader</a>.<br><br>Alternatively, you can try to <a href="https://www.free-ebooks.net/childrens-picture-books/அழக-ய-ம-ம-ர-கம-ம-Beauty-and-the-Beast/pdf?dl&preview" target="_blank">open the preview in a new tab or window</a>.</div>